rodos

Βαρύ και πάλι το κλίμα στις τάξεις του ΠΡΟΤΟΥΡ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

«Φόρμουλα» για να κρατήσει στη ζωή τον Οργανισμό Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού (ΠΡΟΤΟΥΡ), που βαρύνεται με οφειλές παρελθόντων ετών, οι οποίες καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο να εξοφληθούν, αναζητεί η δημοτική αρχή.
Χθες συνήλθε συγκεκριμένα σε συνεδρίαση το διοικητικό συμβούλιο του ΠΡΟΤΟΥΡ προκειμένου να εξετάσει τρόπους απορρόφησης των 300.000 ευρώ που εγκρίθηκαν προς επιχορήγηση από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα Δωδεκάνησα μέσω του Δήμου Ρόδου για το έτος 2016.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκταμίευση του ως άνω ποσού από τον ΠΡΟΤΟΥΡ απαιτείται να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος και για τον λόγο αυτό, κατόπιν διαβούλευσης, αποφασίστηκε χθες, να επιχορηγήσει τον Οργανισμό με το ποσό της δόσεως των ρυθμίσεων το ΕΒΕΔ.
Ο πρόεδρος κ. Γιάννης Πάππου, αναμένεται σήμερα να συγκαλέσει σε συνεδρίαση την διοικούσα επιτροπή του Επιμελητηρίου, προκειμένου να εγκρίνει την επιχορήγηση του ποσού της δόσεως της ρύθμισης του ΠΡΟΤΟΥΡ, ώστε εν συνεχεία να εκταμιευθεί η επιχορήγηση των 300.000 ευρώ από τον Δήμο Ρόδου.
Υφίστανται ωστόσο κι άλλα θέματα, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διευθετηθούν στην παρούσα τουλάχιστον φάση. Πιο συγκεκριμένα σε βάρος του Οργανισμού έχουν εκδοθεί και έχουν κοινοποιηθεί διαταγές πληρωμής από προμηθευτές για χρέη παρελθόντων ετών.
Σε περίπτωση που τα 300.000 ευρώ της επιχορήγησης εισρεύσουν στους λογαριασμούς του ΠΡΟΤΟΥΡ ελλοχεύει ο κίνδυνος να κινηθούν διαδικασίες για την κατάσχεση τους εις χείρας των τραπεζών.
Με δεδομένο μάλιστα ότι οι συγκεκριμένοι πόροι διατίθενται από τον Δήμο Ρόδου για την υλοποίηση συγκεκριμένου προγράμματος τουριστικής προβολής του έτους 2016 και απαγορεύεται η διάθεση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, το ενδεχόμενο κατάσχεσης μέρους του συγκεκριμένου ποσού της επιχορήγησης θα βρει αντιμέτωπα με καταλογισμούς μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Το «μείγμα» που έχει δημιουργηθεί είναι «εκρηκτικό» και οι λύσεις, που προτάθηκαν χθες, για μερική εκταμίευση του ποσού προς επιχορήγηση, δεν είναι βιώσιμες, με δεδομένο ότι κάθε φορά που θα επιχειρείται μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμούς του ΠΡΟΤΟΥΡ θα πρέπει ταυτόχρονα να καταβάλλεται και η αντίστοιχη δόση στο Ελληνικό Δημόσιο και στο ΙΚΑ, από το Επιμελητήριο ή κάποιον άλλο μέτοχο.
Στην χθεσινή συνεδρίαση του ΠΡΟΤΟΥΡ εξάλλου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπέβαλε την παραίτηση του και μάλιστα εγγράφως στον πρόεδρο του Οργανισμού και δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, ο ταμίας κ. Παναγιώτης Ιωαννίδης.
Παραμένει άγνωστο αν η παραίτηση του κ. Ιωαννίδη θα γίνει δεκτή και αν θα ακολουθήσει η διαδικασία για την αντικατάστασή του ή αν θα επιδιωχθεί από τον δήμαρχο η ανάκλησή της.
Θυμίζουμε ότι η νέα επιχορήγηση του ΠΡΟΤΟΥΡ εδράζεται στο άρθρο 94 εδάφιο 4 παρ.30 του Ν. 3852/2010, που ορίζει την επιχορήγηση φορέων, που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου, καθώς και όσων συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και προβολή του, (Ο Δήμος Ρόδου έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 899/76 – ΦΕΚ 329/1976 τεύχος Α- έτσι, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 664/77 – ΦΕΚ 222/77 τεύχος Α).
Επιπλέον το πρόγραμμα συνοδεύεται από συγκεκριμένο κοστολογημένο πίνακα δράσεων, που θα καταλήξουν τα 300.000 ευρώ της επιχορήγησης του Δήμου Ρόδου προς τον ΠΡΟΤΟΥΡ.
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος υπάρχει μάλιστα πίνακας αφίξεων αλλοδαπών ανά εθνικότητα (1997-2015) καθώς και πίνακας ετήσιων στοιχείων αφίξεων των ετών 2013-2014-2015, όπου για πρώτη φορά εμφανίζεται υστέρηση αφίξεων από το 2014-2015 και η οποία απαιτεί την επιβεβλημένη συνεχή και αδιάλειπτη στήριξη του Οργανισμού.
Πέραν της κοστολόγησης του προγράμματος στην εισήγηση για την επιχορήγηση γίνεται πλήρης αιτιολόγηση κόστους οφέλους και ανάλυση των δραστηριοτήτων του ΠΡΟΤΟΥΡ.
Θυμίζουμε ότι η προηγούμενη επιχορήγηση δεν εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο διότι δεν προέκυπτε ότι ο σχεδιασμός, τα προγράμματα και γενικά οι ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της  Ρόδου και  έχουν  καταρτισθεί  και υλοποιούνται από τον ΠΡΟΤΟΥΡ, τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών της,  που  καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού, ούτε επισυνάπτεται  προηγούμενη   σύμφωνη  γνώμη του E.O.T.  για την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος και ενεργειών κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν, 3270/2004 (Φ.Ε.Κ. Α’ 187), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. Α ‘230) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. Α’ 155).
Τα 300.000 ευρώ της επιχορήγησης, που εγκρίθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορούν να διατεθούν για την εξόφληση οφειλών του Οργανισμού αλλά αποκλειστικά για τις ακόλουθες δαπάνες:
-110.000 ευρώ για εκθέσεις
Ο Οργανισμός Προώθησης Ροδιακού Τουρισμού, συμμετέχει στις παρακάτω εκθέσεις:
-SENIOR, Στοκχόλμη Σουηδίας, 18-20 Οκτωβρίου 2016    12,000 €
-Workshop, «Greece meets Lebanon» Λίβανο, 21/10/2016    7,000 €
-World Travel Market, Λονδίνο, 07-09 Νοεμβρίου 2016    30,000 €
-CITM, Σαγκάη Κίνας, 11-13 Νοεμβρίου 2016    25,000 €
-PHILOXENIA, Θεσσαλονίκη, 17-20 Νοεμβρίου 2016    7,000 €
-TRAVEL TURKEY ISMIR, Σμύρνη, 8-12 Δεκεμβρίου 2016    10,000 €
-Greek Tourism Expo, Αθήνα, 25-27 Δεκεμβρίου2016    7,000 €
-Grecka Panorama, Βαρσοβία, 3-4 Δεκεμβρίου 2016    12,000 €
-150.000 ευρώ για παραγωγή διαφημιστικού υλικού.
-10.000 ευρώ για προωθητικές ενέργειες στήριξης θρησκευτικού – πολιτιστικού τουρισμού.
-10.000 ευρώ για προωθητικές ενέργειες στήριξης τουρισμού τρίτης ηλικίας.
-10.000 ευρώ για ενέργειες προσέλκυσης μαθητικών εκδρομών εσωτερικού – εξωτερικού
-10.000 ευρώ για προωθητικές ενέργειες στήριξης του εναλλακτικού τουρισμού.
Σημειώνεται ότι ορισμένες από τις δαπάνες, αφορούν εκθέσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και όπως αποφασίστηκε χθες θα υπάρξει άμεσα τροποποίηση του προϋπολογισμού, που έχει εγκριθεί, για την διάθεση των 300.000 ευρώ και σχετική αναπροσαρμογή.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *