athens
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαγωνισμός για μίσθωση ακινήτου, για ξενοδοχείο, στο κέντρο της Αθήνας|ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Σε διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού, με κατάθεση κλειστών προσφορών, για την εκμίσθωση για 30 έτη, τριώροφου αυτοτελούς ακινήτου, με χρήση ξενοδοχείου, προχωρά το Εννιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).

Πιο αναλυτικά, το ακίνητο έχει υπόγειο, ισόγεια καταστήματα, ημιώροφο, τρεις άνωθεν αυτού ορόφους και δώμα, ιδιοκτησίας του, επί της οδού Σταδίου 58, στην Αθήνα, επιφάνειας 3.105,00 τ.μ..

Το ελάχιστο προτεινόμενο μηνιαίο μίσθωμα, ανέρχεται στις 15.000,00 €.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού, ορίζεται η Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00΄ π.μ.

Το ακίνητο

ETEAEPΣύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Β1/10044/24893/3844/17-12-2009 Διαπιστωτική Πράξη Περιγραφής Ακινήτου του Υπουργού Εργασίας, το οικόπεδο έχει επιφάνεια 592,50 τετραγωνικών μέτρων, με προσόψεις επί της οδού Σταδίου, 27,80 τρέχοντα μέτρα και επί της οδού Αιόλου 28,70 τρέχοντα μέτρα και με τις καθαρές επιφάνειες των εσωτερικών χώρων του ακινήτου ανά επίπεδο ως εξής:
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Υπόγειο 486,00 τ.μ.
Ισόγειο 486,00 τ.μ.
Ημιώροφος 486,00 τ.μ.
1ος όροφος 486,00 τ.μ.
2ος όροφος 486,00 τ.μ.
3ος όροφος 486,00 τ.μ.
Δώμα 189,00 τ.μ.
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 3.105,00 τ.μ.

Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού βρίσκεται σε απόσταση 50
μέτρων περίπου από το σταθμό Μετρό και Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου Ομονοίας, με πολλές
στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ προς διάφορες κατευθύνσεις, να βρίσκονται σε πολύ μικρή
ακτίνα από αυτό.

Το ακίνητο ανήκει διοικητικά στον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, με την
ανέγερση του να χρονολογείται περί τα τέλη του 19ου αιώνα. Έχει χαρακτηριστεί ως
διατηρητέο, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του Αθηναϊκού νεοκλασικισμού του 19ου
αιώνα.

Με την αριθμ. Γ/2770/6916 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και
Επιστημών, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 275/20-03-1980 τεύχος Β΄, το ακίνητο
χαρακτηρίστηκε ως έργο τέχνης, « … που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία.», και η
μίσθωσή του διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του Α.Κ. και του Π.Δ. 715/1979. Κάθε
συμμετέχων στο διαγωνισμό, εννοείται πως έχει λάβει υπόψη του πλήρως και επακριβώς
τόσο τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, όσο και τα όσα προβλέπονται από τις ισχύουσες
πολεοδομικές και λοιπές διατάξεις που διέπουν / προστατεύουν το ακίνητο, δεσμευόμενος
για αυτά με τη συμμετοχή του.

Η ανακαίνιση και επαναλειτουργία του κτιρίου, το οποίο είναι από τα πλέον εμβληματικά ακίνητα της περιοχής, αναμένεται να το καταστήσει και πάλι ως σημείο αναφοράς μιας από τις πλέον πολυσύχναστες και εμπορικές περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Οι χρήσεις

Η επιτρεπόμενη από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. χρήση του ακινήτου, θα πρέπει απαρέγκλιτα να
είναι σύννομη με τα όσα προβλέπονται από το νόμο, από κάθε δημόσια αρχή, Υπηρεσία
Δόμησης (πολεοδομία), Υπουργείο Πολιτισμού κ.λπ. και την παρούσα διακήρυξη.
Απαγορεύεται, επομένως, απολύτως, στο μισθωτή, η χρησιμοποίηση του ακινήτου
για κάθε χρήση, ολική ή μερική, που ρητά δε θα επιτρέπεται από το νόμο και το
χαρακτηρισμό του κτιρίου ως διατηρητέου συγκεκριμένης κατηγορίας ή που άμεσα ή έμμεσα θα επηρέαζε αρνητικά τη χρήση και λειτουργία του κτιρίου ως κτίριο της ως εν λόγω κατηγορίας.

Η υποβολή δεσμευτικής προσφοράς, συνιστά συγχρόνως τεκμήριο γνώσης του
νομικού καθεστώτος από το οποίο διέπεται το ακίνητο, καθώς και των χρόνων, των
διαδικασιών και των δαπανών που απαιτούνται για την ανακαίνιση / αναπαλαίωσή του, για
την προσαρμογή του κτιρίου στην προοριζόμενη χρήση.

Πέραν των επιτρεπόμενων χρήσεων από τις Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομία), Υπουργείο Πολιτισμού κ.λπ., οι επιτρεπόμενες χρήσεις από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., περιορίζονται αυστηρά και επί ποινή αποκλεισμού στις εξής:
 Χρήση Ξενοδοχείου, Τουριστικών Καταλυμάτων, Ενοικιαζόμενων Δωματίων, κ.λπ.
συναφή.
 Χρήση Εμπορικών Καταστημάτων (γενικώς).
 Χρήση Γραφείων
 Χρήση ως Χώρου Διοργάνωσης Εκδηλώσεων, Αίθουσες Τέχνης, Διοργάνωσης
Εκθέσεων κ.λπ. συναφή.
Απαγορεύεται ρητά η χρήση του συνόλου του ακινήτου ως επιχείρηση αμιγώς
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, παρέχεται όμως η δυνατότητα δευτερεύουσας / επικουρικής /υποστηρικτικής χρήσης στην κύρια χρήση – και υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπεται από τη νομοθεσία που διέπει το ακίνητο- λειτουργίας εντός αυτού café, εστιατορίου, εντευκτηρίου, αναψυκτηρίου. κ.λπ..

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ

Το ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα και για ολόκληρο το ως άνω ακίνητο (Σταδίου 58 και Αιόλου 103, Αθήνα ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €). Η κατακύρωση του διαγωνισμού, θα γίνει στον συμμετέχοντα, Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο ή Κοινοπραξία ή Ένωση Προσώπων, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, που θα υποβάλλει την υψηλότερη οικονομική προσφορά, σε περίπτωση βέβαια που και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που θα υποβάλλει (και καθορίζονται από το άρθρο 8.1. της παρούσης) είναι πλήρη και σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα από την παρούσα διακήρυξη και αυτόχρονα δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσης του.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, αρχής γενομένης από τον τέταρτο χρόνο της μίσθωσης (μηδενική καταβολή μισθώματος κατά τα δύο πρώτα έτη και
καταβολή του συμφωνηθέντος σύμφωνα με το Άρθρο 2 μισθώματος για ολόκληρο το τρίτο έτος της μίσθωσης), κατά το ποσοστό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ή το εκάστοτε αρμόδιο όργανο, πλέον δύο ποσοστιαίων μονάδων ( = Δ.Τ.Κ. + 2,00 % ).
Να σημειωθεί ότι σε καμία περίπτωση, για κανένα λόγο ή αιτία και σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διάρκειας της τριακονταετούς μίσθωσης, το καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα δε δύναται να μειωθεί σε σχέση με το τότε καταβαλλόμενο, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί από τις εκάστοτε ετήσιες αναπροσαρμογές που προβλέπονται από το παρόν.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η εκμίσθωση του ως άνω ακινήτου θα γίνει για διάστημα τριάντα (30) ετών, με έναρξη
αυτής την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού μισθωτηρίου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα εν τη ημεδαπή ή αλλοδαπή ασκούντα εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, καθώς επίσης και ενώσεις ή κοινοπραξίες Φυσικών ή Νομικών προσώπων, με οποιονδήποτε συνδυασμό υποβάλλουν κοινή Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς.
Κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο, δικαιούται να συμμετέχει στο Διαγωνισμό σε ένα μόνο ενδιαφερόμενο σχήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποκλείονται όλες οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό στις οποίες υπάρχει κοινό Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο και θα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τα γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οι εγγυητικές επιστολές αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας που συνυποβάλλονται από τους εν λόγω συμμετέχοντες στους υποφακέλους «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» των φακέλων των δεσμευτικών προσφορών τους, όπως καθορίζονται από το Άρθρο 8.1 της παρούσης.

Αποκλείεται από τη διαγωνιστική διαδικασία, υποψήφιος / συμμετέχων, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση προσώπων ή κοινοπραξία) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
1. Έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, παιδική εργασία ή άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Στην περίπτωση νομικών προσώπων, τα ανωτέρω αφορούν στους νόμιμους
εκπροσώπους τους, αν αφορά σε ενώσεις φυσικών προσώπων, τα ανωτέρω αφορούν
σε καθένα από τα μέλη της.
2. Βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών ή υπό συνδιαλλαγή ή σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις,
κατά περίπτωση, εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
3. Κινήθηκε εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών,
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών, υπό
συνδιαλλαγή ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις, κατά
περίπτωση, εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και εφόσον
από τα στοιχεία του φακέλου πιθανολογείται σφόδρα ότι εκείνοι κατά των οποίων
κινήθηκε η διαδικασία θα βρεθούν πράγματι στην θέση αυτή.
4. Καταδικάσθηκε με αμετάκλητη, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε,
δικαστική απόφαση για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του.
5. Έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που να επιφέρει την απώλεια της
επαγγελματικής ιδιότητας και το οποίο διαπιστώνεται με διοικητική ή αμετάκλητη
καταδικαστική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης ή της
εθνικής νομοθεσίας.
6. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης, είτε σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι
εγκαταστημένος, είτε σύμφωνα με τη ελληνική νομοθεσία με αποτέλεσμα να μην είναι
δυνατή η λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας.
7. Δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και
τελών, είτε σύμφωνα, με τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος είτε
σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, αναλόγως της χώρας προς την οποία υπέχει τη
σχετική υποχρέωση προς απόδοση φόρων και τελών
8. Αποδειχθεί με οιονδήποτε τρόπο ότι προέβη σε υποβολή ψευδούς δηλώσεως ή
παρέλειψε / απέκρυψε πληροφορίες, που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου.
Αποκλείονται, επίσης, τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, εάν έχουν
προβεί σε ίδιες ή αντίστοιχες πράξεις ή παραλείψεις, έχουν υποπέσει στα ίδια ή αντίστοιχα
παραπτώματα ή έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις, σύμφωνα με τις
κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες για αυτά νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής Αίτησης και Φακέλου Δεσμευτικής
Προσφοράς στο Διαγωνισμό, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από
τους συμμετέχοντες στην κοινή Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς. Εάν συντρέχει
λόγος αποκλεισμού και για έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή Αίτηση και Φάκελο
Δεσμευτικής Προσφοράς στο Διαγωνισμό, η υποβληθείσα κοινή Αίτηση και Φάκελος
Δεσμευτικής Προσφοράς στο Διαγωνισμό αποκλείονται από το Διαγωνισμό.
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι αποκλείσθηκαν οριστικώς από κάποια άλλη
Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στις συμβατικές
υποχρεώσεις τους ή έχουν αποκλειστεί με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού
Φιλελλήνων 13 – 15, στην Αθήνα την 6η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα
10:00΄ π.μ., ενώπιον 5μελούς Επιτροπής, που θα οριστεί για το έτος 2020 μετά από
σχετική Απόφαση του Διοικητή του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 26 ΠΔ 715/79.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο εγγράφως, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, με
τα στοιχεία του συμμετέχοντα, απευθυνόμενο στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., προς την Επιτροπή
Διενέργειας του Διαγωνισμού, με την ένδειξη: «Για το Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό
με κατάθεση κλειστών προσφορών για την εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Σταδίου 58, στην Αθήνα» πρωτοκολλούνται υποχρεωτικά, στο
γενικό πρωτόκολλο του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μέχρι την κατά το Άρθρο 7 προσδιορισθείσα
ημερομηνία και ώρα του προς διεξαγωγή Διαγωνισμού και ισχύουν επί 180 ημέρες από την
ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
Ο Φάκελος Δεσμευτικής Προσφοράς πρέπει να ακολουθεί, σε ό,τι αφορά τον τρόπο
υποβολής και το περιεχόμενό του, τα οριζόμενα στο παρόν Τεύχος Προκήρυξης.
Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και όλα τα στοιχεία αυτής.
Κάθε έγγραφο που θα υποβληθεί στο Διαγωνισμό, θα είναι συνταγμένο στην
Ελληνική γλώσσα ή θα είναι στη γλώσσα της χώρας έκδοσης και θα συνοδεύεται από
επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά, είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου
Εξωτερικών ή πιστοποιημένη από πρόσωπο, που σύμφωνα με το Νόμο, έχει αυτό το
δικαίωμα. Τα δημόσια έγγραφα που προέρχονται από την αλλοδαπή θα πρέπει να
συνοδεύονται από την επισημείωση Apostille της Σύμβασης της Χάγης της 05.10.1961. Το
αυτό ισχύει για τα έγγραφα που περιβάλλονται το Συμβολαιογραφικό τύπο και καθίστανται
δημόσια κατά το δίκαιο της χώρας του συμβολαιογράφου.
Αν σε κάποια χώρα, δεν εκδίδονται πιστοποιητικά ή έγγραφα που απαιτούνται από το
παρόν Τεύχος ή τα εκδιδόμενα δεν καλύπτουν όλες τις αναφερόμενες στο παρόν Τεύχος
περιπτώσεις, είναι, μόνο τότε, κατ’ εξαίρεση δυνατόν και πρέπει αυτά να αντικατασταθούν
από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, με τις ίδιες προϋποθέσεις χρονικής ισχύος που τίθενται για το αντίστοιχο πιστοποιητικό ή έγγραφο.
Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ισοδύναμο έγγραφο για
αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου σε κάθε
περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ΚΕΠ κ.λπ. ή Συμβολαιογράφο. Στη δήλωση θα πρέπει να δηλώνεται ρητά: α) η αδυναμία έκδοσης των δικαιολογητικών ή εγγράφων και β) η πλήρωση της απαίτησης του Τεύχους ως προς το περιεχόμενο του δικαιολογητικού ή εγγράφου για το οποίο υφίσταται αδυναμία έκδοσης.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσής τους. Σε ισχύ
θεωρούνται τα πιστοποιητικά, κατά σειρά ως εξής:
α) Εάν η περίοδος ισχύος τους αναγράφεται ρητά σε αυτά από την Αρχή που τα εκδίδει και
είναι σε ισχύ σύμφωνα με αυτήν,
β) Εάν υπάρχει ρητή απαίτηση να έχουν εκδοθεί μέσα σε προθεσμία που προσδιορίζεται στο παρόν Τεύχος ή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
γ) Εάν δεν ισχύει τίποτα από τα προηγούμενα, αυτά πρέπει να έχουν εκδοθεί μέσα στο
τελευταίο τρίμηνο, πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Προσφοράς.
Ο κλειστός, σφραγισμένος φάκελος της δεσμευτικής προσφοράς περιλαμβάνει
δύο «υποφακέλους»:
1. Κλειστό σφραγισμένο υποφάκελο με τα στοιχεία του συμμετέχοντα και την ένδειξη
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», εντός του οποίου θα υπάρχουν τα πιο κάτω δικαιολογητικά
συμμετοχής:
I. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, υπογεγραμμένη από τον συμμετέχοντα, ή σε
περίπτωση Νομικού Προσώπου, ή Κοινοπραξίας κ.λπ. από τον νόμιμο εκπρόσωπό
του / της, όπου θα δηλώνονται επακριβώς ότι: α) « … ως συμμετέχοντες στο
Δημόσιο Πλειοδοτικό διαγωνισμό με κατάθεση κλειστών προσφορών για την
εκμίσθωση ακινήτου ιδιοκτησίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. επί της οδού Σταδίου 58, στην
Αθήνα, έχουμε λάβει πλήρη γνώση των όρων της διακηρύξεως, τους οποίους
αποδεχόμαστε πλήρως και ανεπιφυλάκτως.», β) «έχουμε επισκεφτεί το προς
εκμίσθωση ακίνητο, έχουμε ενημερωθεί πλήρως γι’ αυτό, γνωρίζουμε επακριβώς την
πραγματική του κατάσταση, η χρήση για την οποία το προορίζουμε είναι επιτρεπτή
από το νομικό καθεστώς από το οποίο αυτό διέπεται καθώς και από τους όρους της
διακήρυξης, γνωρίζουμε επακριβώς τους χρόνους, τις διαδικασίες και τις δαπάνες
που απαιτούνται για την ανακαίνιση / αποκατάσταση / αναπαλαίωσή του και την
προσαρμογή του κτιρίου στη χρήση για την οποία το προορίζουμε και είναι της
απολύτου αρεσκείας μας», γ) «το προσφερόμενο στην οικονομική μας προσφορά
μηνιαίο μίσθωμα, το θεωρούμε εύλογο και δίκαιο, ανταποκρινόμενο πλήρως στα
χαρακτηριστικά, στη θέση και στην παρούσα κατάσταση του ακινήτου, με βάση τις
οικονομικές συνθήκες αλλά και τις οικονομικές μας δυνατότητες» και δ) «το προς
εκμίσθωση ακίνητο, θα χρησιμοποιηθεί ως ……………………. (αναγράφεται σαφώς
η χρήση του μισθίου), χρήση η οποία είναι απολύτως σύννομη με τα προβλεπόμενα
από κάθε δημόσια αρχή (Υπηρεσίες Δόμησης, Υπουργείο Πολιτισμού κ.λπ.) και δεν
παρεκκλίνει από τις οριζόμενες χρήσεις του Άρθρου 1 της διακήρυξης εκμίσθωσής
του.».
II. Γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας με δικαιούχο το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,
ποσού δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €), ως εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό, ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού.
III. Αντίγραφο Φορολογικής Ενημερότητας του συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού
Προσώπου ή σχήματος (και κάθε συμμετέχοντος Φυσικού ή / και Νομικού
Προσώπου ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από
Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία), έκδοσης τριάντα (30) ημερών το πολύ, πριν
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο
7 του παρόντος τεύχους.
IV. Αντίγραφο Ασφαλιστικής Ενημερότητας του συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού
Προσώπου ή σχήματος (και κάθε συμμετέχοντος Φυσικού ή / και Νομικού
Προσώπου ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από
Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία), έκδοσης τριάντα (30) ημερών το πολύ, πριν
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο
7 του παρόντος τεύχους.
V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή Εμπορικού ή Επιστημονικού Συλλόγου,
από τους ασκούντες εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό ή επιστημονικό
επάγγελμα, του συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή σχήματος (και
κάθε συμμετέχοντος Φυσικού ή / και Νομικού Προσώπου ξεχωριστά, σε περίπτωση
υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία) με το
οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους και θα
έχει εκδοθεί κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος τεύχους.
VI. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του
συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου, ή της ένωσης ή Κοινοπραξίας Φυσικών ή
Νομικών προσώπων, με οποιονδήποτε συνδυασμό υποβάλλουν κοινή Αίτηση και
Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς, έκδοσης τριών (3) μηνών το πολύ πριν την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7
του παρόντος τεύχους, από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί
αμετάκλητα για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του
δραστηριότητας.
VII. Πιστοποιητικό/ά του οικείου Πρωτοδικείου του συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού
Προσώπου, ή της ένωσης ή κοινοπραξίας Φυσικών ή Νομικών προσώπων, με
οποιονδήποτε συνδυασμό υποβάλλουν κοινή Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής
Προσφοράς, έκδοσης τριάντα (30) ημερών το πολύ πριν την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος τεύχους,
που να πιστοποιούνται: α. η μη έκδοση απόφασης που να κηρύσσει το συμμετέχον
Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (και κάθε συμμετέχον Φυσικό ή / και Νομικό Πρόσωπο
ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από Ένωση
προσώπων ή Κοινοπραξία), σε κατάσταση πτώχευσης, β. ότι το συμμετέχον
Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (και κάθε συμμετέχον Φυσικό ή / και Νομικό Πρόσωπο
ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από Ένωση
προσώπων ή Κοινοπραξία) δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό
άλλη ανάλογη διαδικασία, γ. ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση πτώχευσης σε βάρος του
συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού Προσώπου (και κάθε συμμετέχοντος Φυσικού
ή / και Νομικού Προσώπου ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής
προσφοράς από Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία), δ. ότι δεν έχει εκδοθεί
απόφαση που να θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση το συμμετέχον
Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο (και κάθε συμμετέχον Φυσικό ή / και Νομικό Πρόσωπο
ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από Ένωση
προσώπων ή Κοινοπραξία) και ε. ότι το συμμετέχον Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο
(και κάθε συμμετέχον Φυσικό ή / και Νομικό Πρόσωπο ξεχωριστά, σε περίπτωση
υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία) δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης ή
υπό άλλη ανάλογη διαδικασία, ούτε έχει κατατεθεί σχετική αίτηση σε βάρος του.
VIII. Γενικό Πιστοποιητικό καταχώρησης του συμμετέχοντος Φυσικού η Νομικού
Προσώπου ή σχήματος (και κάθε συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή
σχήματος ξεχωριστά, σε περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από
Ένωση προσώπων ή Κοινοπραξία) στο Γ.Ε.ΜΗ., για όποιες περιπτώσεις αυτό
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς επίσης και Πιστοποιητικό
Ισχύουσας Εκπροσώπησης του συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου (και κάθε
συμμετέχοντος Φυσικού ή Νομικού Προσώπου ή σχήματος ξεχωριστά, σε
περίπτωση υποβολής δεσμευτικής προσφοράς από Ένωση προσώπων ή
Κοινοπραξία).
IX. Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου, ή Ένωσης προσώπων ή
Κοινοπραξίας, απαιτείται επιπλέον η πλήρης σειρά των νομιμοποιητικών εγγράφων
από τα οποία προκύπτουν η σύσταση, η ύπαρξη και η μετοχική σύνθεση του
Νομικού Προσώπου, καθώς επίσης και ο ορισμός του / των εκπροσώπων του / τους
(επικυρωμένες αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων ή Διοικητικού Οργάνου,
συμβόλαια, σχετικά Φ.Ε.Κ., κ.λπ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της κείμενης
νομοθεσίας κατά περίπτωση.
X. Σε περίπτωση συμμετοχής Νομικού Προσώπου, ή Ένωσης προσώπων ή
Κοινοπραξίας, απαιτείται επίσης επικυρωμένο πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του συμμετέχοντος, με το οποίο:
 Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης ή
Κοινοπραξίας, για τα συμμετέχοντα Νομικά Πρόσωπα εγκρίνονται με σχετικό
πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου του Νομικού Προσώπου: α) η
συμμετοχή και το ποσοστό συμμετοχής εκάστου Νομικού Προσώπου στο
διαγωνισμό και β) η σύμπραξη με τα λοιπά μέλη της ένωσης ή κοινοπραξίας
(Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα).
 Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα: α) εξουσιοδότηση να
υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένης και της
Αίτησης Συμμετοχής στον Διαγωνισμό, καθώς και να υπογράψει οποιοδήποτε
σχετικό έγγραφο απαιτηθεί, συμπεριλαμβανομένων ενστάσεων, δηλώσεων
κ.λπ. και β) να παραστεί στην αποσφράγιση του Φακέλου Δεσμευτικής
Προσφοράς. Σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας, τα συμμετέχοντα Νομικά
Πρόσωπα χορηγούν, με σχετικό πρακτικό απόφασης του διοικούντος οργάνου
τους, τις ως άνω εξουσιοδοτήσεις στον κοινό ή στους κοινούς εκπροσώπους ή
άλλο πρόσωπο, που θα εξουσιοδοτηθεί για τον σκοπό αυτό από όλα τα μέλη
της.
 Σε περίπτωση ένωσης ή Κοινοπραξίας το ως άνω πρακτικό προσκομίζεται από
κάθε νομικό πρόσωπο που συμμετέχει στην ένωση ή Κοινοπραξία.
Σημ.: Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, αυτή δύναται να
αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ισοδύναμο έγγραφο για
αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού, βεβαιουμένου σε κάθε
περίπτωση, του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή, ΚΕΠ κ.λπ. ή Συμβολαιογράφο. Στη δήλωση θα πρέπει να
δηλώνεται ρητά: α) η αδυναμία έκδοσης των δικαιολογητικών ή εγγράφων και β) η
πλήρωση της απαίτησης του Τεύχους ως προς το περιεχόμενο του δικαιολογητικού
ή εγγράφου για το οποίο υφίσταται αδυναμία έκδοσης.
2. Κλειστό σφραγισμένο υποφάκελο με τα στοιχεία του συμμετέχοντα και την ένδειξη
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»
Μέσα σε αυτόν, θα υπάρχει έγγραφη προσφορά, στην οποία θα αναφέρεται σαφώς,
εγγράφως, το καθαρό προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα, αποκλειστικά σε ευρώ, ολογράφως
και αριθμητικώς, υπογεγραμμένη από το συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση Νομικού
Προσώπου, σχήματος κ.λπ. από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε Δεσμευτική Προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από Γραμμάτιο
Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή
αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας με δικαιούχο το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ύψους ενός (1)
ελάχιστου προτεινόμενου μηνιαίου μισθώματος (15.000,00 €) και να είναι διάρκειας έξι (6)
μηνών τουλάχιστον από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Δεσμευτική
Προσφορά που δεν περιλαμβάνει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό, δεν
γίνεται δεκτή και ο Προσφέρων αποκλείεται από το Διαγωνισμό, χωρίς η αρμόδια Επιτροπή
του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. να προβεί σε αποσφράγιση του Υποφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Οριστικό Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης και την ταυτόχρονη κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης (βλ. Άρθρο 11.2) και της Εγγυητικής Επιστολής Υλοποίησης Έργου Αποκατάστασης – Ανακαίνισης (βλ. Άρθρο 11.3). Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο διαγωνισμός υποχρεούται να καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης, η οποία θα ανέρχεται στο εξαπλάσιο (6) του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος, σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, η οποία θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως, κάθε φορά που αναπροσαρμόζεται με βάση την παρούσα διακήρυξη το μηνιαίο μίσθωμα, έτσι ώστε για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης να ισούται με έξι (6) καθαρά μηνιαία μισθώματα, όπως
διαμορφώνονται κάθε φορά.

Πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης, ο υπέρ ου κατεκυρώθη ο
διαγωνισμός υποχρεούται στην έκδοση Γραμματίου Παρακαταθήκης του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής αναγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζας
με δικαιούχο το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00 €), ως
εγγύηση υλοποίησης του έργου της αποκατάστασης / ανακαίνισης του ακινήτου, ισχύος
τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
Μίσθωσης. Η εγγύηση αυτή παραμένει στον εκμισθωτή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης / ανακαίνισης του ακινήτου. Επιστρέφεται στο μισθωτή μόνο όταν υλοποιηθεί πλήρως και οριστικώς το έργο της αποκατάστασης – ανακαίνισης του ακινήτου, γεγονός που θα πιστοποιηθεί από πραγματογνώμονα μηχανικό επιλογής του εκμισθωτή, κατόπιν προσκόμισης σχετικής έκθεσής του. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου υλοποίησης της αποκατάστασης – ανακαίνισης του ακινήτου, η οποία θα έχει ως συνέπεια και την παράταση της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης του μισθωτή, πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έναρξη της μίσθωσης και ισχύος της εγγύησης, τριάντα (30) ημέρες το πολύ πριν τη λήξη της, αντικαθίσταται με ισόποση νέα, ισχύος και πάλι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κ.ο.κ..

Ολόκληρη η διακήρυξη, ΕΔΩ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *