Δημοπρατήθηκε το έργο αποκατάστασης των Δημοτικών Λουτρών στη Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

Την Περίληψη Διακήρυξης, για την προκήρυξη του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης νήσου Ρόδου», υπέγραψε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρ. Στέφανος Ι. Δράκος, σε υλοποίηση των δεσμεύσεων της δημοτικής αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη.

Για το έργο, που δημοπρατείται με αρχικό εκτιμώμενο προϋπολογισμό δύο εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ενός ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (2.320.341,47€) συμπεριλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτων, πρόβλεψη αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 24%, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσιο προσβάσιμο χώρο ‘‘ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί’’  της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.rhodes.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από το ΕΑΑΔΗΣΥ υπόδειγμα τύπου Β, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4782/2021, τη δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (αρ. Φύλλου 2874) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/46281/37 και τα οριζόμενα σε σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η.08.2023  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και ως ημερομηνία  ηλεκτρονικής  αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η.08.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και το σύστημα υποβολής προσφορών με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με την παρ.2α του άρθρου 95 του Ν 4412/2016.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ (18) μήνες.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (37.424,86€) ισχύος τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι  δέκα τρεις (13) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) στο πλαίσιο της δράσης με τίτλο: «Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου».

Η χρηματοδότηση του έργου

Η απόφαση χρηματοδότησης του έργου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (αρ. Φύλλου 2874), με τη με αρ. ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/46281/37 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωνσταντίνου Σκρέκα, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η πρόταση της Δημοτικής Αρχής του Αντώνη Β. Καμπουράκη και του αρμοδίου Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, για τη χρηματοδότησή του στο 100%.

Η χρηματοδότηση εγκρίθηκε με την ένταξη του Δήμου Ρόδου στο πρόγραμμα «Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (Παρεμβάσεις ως στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου) με ID 16873, που έχει ως στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημοσίου χώρου. Το Πρόγραμμα είναι ενταγμένο στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση και χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 075 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με κωδικό έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ07500035.

Με την ίδια απόφαση ορίζεται και η απόδοση προκαταβολής 40% επί του προϋπολογισμού του ενταγμένου έργου στο Δήμο Ρόδου.

Το έργο εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης με την υπό στοιχεία 189544ΕΞ2022/23.12.2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου «(Sub.4 – 16873) Άλλες στρατηγικές παρεμβάσεις» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5189984).

Το έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU», πρέπει να περαιωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η έγκριση της Μελέτης

Η ένταξη χρηματοδότησης του Έργου, ακολούθησε της σύνταξης σχετικής μελέτης από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων και την έγκριση αυτής από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο του Υπουργείου Πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, με την με αρ. πρωτ. 326509/09.07.2021 απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, είχε εγκριθεί η μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Μεσαιωνικής πόλης και Μνημείων, υπό το συντονισμό του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, με θέμα: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου».

Η απόφαση υπογράφηκε λαμβάνοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων:

α) Tην υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/282349/17.06.2021 υποβολή της εν θέματι μελέτης από το Δήμο Ρόδου την 17η Ιουνίου 2021,

β) Tο υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/286031/18.06.2021 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος του θέματος στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, καθώς και

γ) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου υπέρ της έγκρισης της μελέτης: «Αποκατάσταση, εκσυγχρονισμός και επαναλειτουργία Δημοτικών Λουτρών Μεσαιωνικής πόλης Ρόδου», υπό τιθέμενες προϋποθέσεις.

Η συνεδρίαση του ΚΑΣ, είχε πραγματοποιηθεί την 22η Ιουνίου 2021 με τηλεδιάσκεψη από το αμφιθέατρο του κτηρίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Πολιτιστικών Μνημείων και Υπηρεσίας Δόμησης Δρα. Στέφανου Ι. Δράκου, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά με τη μελέτη, απαντώντας στις ερωτήσεις των μελών του ΚΑΣ.​

Το έργο αποκατάστασης

Το έργο αποκατάστασης, αφορά στο ακίνητο των Δημοτικών Λουτρών που βρίσκεται στη Νοτιοδυτική πλευρά της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, στη μερίδα με κτηματολογικά στοιχεία ΙV 1327 Οικοδομών Ρόδου, Τόμος 21, Φύλλο 63, Φάκελος 4684, σε έκταση συνολικού εμβαδού 1.496τ.μ., από τα οποία τα 1.066m2 καλύπτει το κτίσμα και 430 τ.μ. είναι υπαίθριος χώρος.

Τα Δημοτικά Λουτρά, έχουν κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 23084/737/25.08.1948 απόφαση περί ιστορικών διατηρητέων μνημείων πόλεως Ρόδου που έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου του Βασιλείου της Ελλάδος (Φύλλο 10/23.11.1948).

Είναι το μοναδικό κτήριο αυτού του είδους στη Ρόδο που διασώζεται, αλλά και βρισκόταν μέχρι το 2011 σε λειτουργία με τον παραδοσιακό τρόπο.

Το κτήριο, που χρονολογείται στο 1558, θεωρείται από τα πιο σημαντικά επαρχιακά λουτρά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Οι τελευταίες εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης έγιναν στις αρχές του 2000, ενώ οι εγκαταστάσεις του τέθηκαν εκτός λειτουργίας από το 2011 (!). Για την επαναλειτουργία του χώρου και την απόδοση του στο κοινό θα υλοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) Αρχιτεκτονικές επεμβάσεις επί του κτηρίου και του αύλειου χώρου (εσωτερικές συντηρήσεις, διαμορφώσεις υφιστάμενων χώρων, κατασκευή αποδυτηρίων και wc κοινού, αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις εισόδου, συντήρηση ή/και αντικατάσταση κουφωμάτων , συνδέσεις με δίκτυα, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, συντηρήσεις εξωτερικών μαντρότοιχων κ.α.),

β) Επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό για την στατικότητα του κτηρίου (τοπικές επεμβάσεις ενίσχυσης, αντικατάστασης ακατάλληλου οπλισμού κλπ), καθώς και

γ) Ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις και εξοπλισμός.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δρ. Στέφανο Ι. Δράκο, οι 7 Πράξεις για την Αποκατάσταση των Δημοτικών Λουτρών από τη Δημοτική Αρχή του Αντώνη Β. Καμπουράκη, έχουν ως ακολούθως:

  1. Συντάξαμε τις Μελέτες Αποκατάστασης.
  2. Λάβαμε την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
  3. Υποβάλαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης για χρηματοδότηση του Έργου.
  4. Λάβαμε 100% Χρηματοδότηση του Έργου!
  5. Συντάξαμε τα Τεύχη Δημοπράτησης.
  6. Δημοπρατήσαμε το Έργο και
  7. Προχωράμε στην Αποκατάσταση και Επαναλειτουργία

των Δημοτικών Λουτρών της Μεσαιωνικής πόλης έπειτα από δώδεκα (12) χρόνια!

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *