DIGITAL

Νέα παράταση υποβολής έως 15 Νοεμβρίου 2018 για “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ

Νέα παράταση υποβολής έως 15 Νοεμβρίου 2018, επενδυτικών προτάσεων για τα προγράμματα “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις στα προγράμματα αυτά, είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, όλων των κλάδων (μεταποιητικές/παραγωγικές, χονδρικού εμπορίου, λιανικού εμπορίου, παροχής υπηρεσιών, τουριστικές κτλ) για τις οποίες ισχύουν τα ακόλουθα :

1. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών στην εφορία πριν από την 01/01/2016
2. Διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
3. Η ψηφιακή τους κατάταξη θα αναβαθμιστεί σε ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από την αρχική, εκτός κι αν έχουν ήδη καταταγεί στην ανώτατη βαθμίδα.
4. Να διαθέτουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής
5. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
6. Να εμφανίζουν τουλάχιστον ένα θετικό (μεγαλύτερο του μηδενός) αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία.
7. Να έχουν το μέγεθος της Μικρομεσαίας Επιχείρησης (δηλαδή να απασχολούν κάτω από 250 άτομα προσωπικό και να έχουν κύκλο εργασιών κάτω από 50.000.000 ευρώ ή σύνολο Ενεργητικού κάτω από 43.000.000 ευρώ).
8. Να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομικές επιχειρήσεις, Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, Συνεταιρισμοί, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να ΜΗΝ υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μετά της 01/01/2016.
10. Να ΜΗΝ είναι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Το ποσοστό Ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται στο 50% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι επιλέξιμες δαπάνες, είναι οι εξής:

1.Εξοπλισμός : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop / Laptop), Εξοπλισμός γραφείου (scanners, printers, projectors κτλ), Eξυπηρετητές (server), με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια,οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS),Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes, κτλ.)

2.Λογισμικό : Εφαρμογές γραφείου, antivirus, Microsoft Office, κτλ., Ανάπτυξη ιστοσελίδας, Προγράμματα διαχείρισης πελατών – προσωπικού – βελτιστοποίησης παραγωγής – ηλεκτρονικής τιμολόγησης κτλ (πχ CRM, HRMS, WMS, SCMS κτλ), Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces) τύπου B2C ή/και B2B/B2E, Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/και ηλεκτρονικών πληρωμών

3.Υπηρεσίες : Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου από εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων, Φιλοξενία (hosting, collocation, κτλ.), Σύνδεση στο Διαδίκτυο, Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads), Παρουσία στα Social media, Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού

4.Μισθολογικό Κόστος εργαζομένων (Νέο Προσωπικό): Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) 12000 ανά ΕΜΕ( Ετήσια Μονάδα Εργασίας).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από 4/6/2018.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ανά πρόγραμμα:

Ψηφιακό Βήμα : 5.000€ – 50.000€
Ψηφιακό Άλμα : 55.000€ – 400.000€

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι
12 μήνες για το πρόγραμμα Ψηφιακό Βήμα.
18 μήνες για το πρόγραμμα Ψηφιακό Άλμα.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *