money
money tourism copyright photo

Νέα πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού για δωμάτια καραντίνας σε 9 προορισμούς με αυθημερόν εκδήλωση ενδιαφέροντος | ΚΕΙΜΕΝΟ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Σε νέα πρόσκληση προχώρησε το υπουργείο Τουρισμού για δωμάτια καραντίνας σε 9 προορισμούς με αυθημερόν εκδήλωση ενδιαφέροντος, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Τα τουριστικά καταλύματα που ζητούνται, πρέπει να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης καθώς και εντός των Νήσων Κερκύρας, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.

Η πρόσκληση

Η πρόσκληση έχει ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ ή ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ) ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19

Το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα της υποπερ. αα ́ της περ. α ́και της υποπερ. γγ ́ της περ. β ́ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α ́ 155) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4790/2021 (Α ́48) και της υπ’ αριθ. 6301/13.4.2021 κ.υ.α. (Β ́/1484).

Προκειμένου να γίνει επιλογή των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων, καλούνται οι ασκούντες την εκμετάλλευσή τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

1. Προϋποθέσεις: Τα τουριστικά καταλύματα, (ξενοδοχεία και ΕΕΔΔ) πρέπει να ανήκουν σε κατηγορία κατάταξης τουλάχιστον 2 αστέρων ή 2 κλειδιών. Τα εν λόγω καταλύματα θα πρέπει να λειτουργούν πληρώντας όλες τις νόμιμες προς τούτο προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη τουριστική και υγειονομική νομοθεσία (ΕΣΛ ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κ.υ.ε. ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας αυτών). Διευκρινίζεται ότι η νομιμότητα λειτουργίας τους (π.χ. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr), θα πρέπει να εξασφαλίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της διάθεσής τους για τους σκοπούς διαχείρισης ενδεχόμενων κρουσμάτων του ιού COVID-19. Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν δεσμεύονται αποκλειστικά για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων – επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού COVID-19 και των στενών επαφών τους. Η παροχή γευμάτων είναι υποχρεωτική. Τυχόν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.υ.ε.) που λειτουργούν εντός αυτών των τουριστικών καταλυμάτων θα εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τους διαμένοντες στο κατάλυμα, ενώ θα πρέπει να τηρούνται από το προσωπικό όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή φαγητού όσο και κατά τη διανομή του σε δίσκους που θα τοποθετούνται έξω από την πόρτα κάθε δωματίου. Επισημαίνεται ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια/κυλικεία/σνακ μπαρ), εφόσον υφίστανται θα λειτουργούν μόνο ως παρασκευαστήρια γευμάτων.

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών εντός των επιλεγέντων τουριστικών καταλυμάτων. Προς τούτο, ο φορέας εκμετάλλευσης του οποίου το κατάλυμα θα μισθωθεί για τους σκοπούς που εξυπηρετεί η παρούσα υποχρεούται να υποβάλει στην πλατφόρμα notifybusiness.gov.gr διακοπή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 6 της υπ’ αριθ. 7888/2017 κ.υ.α. (Β ́ 1654). Σε περίπτωση που η επιχείρηση διαθέτει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής, η εκδούσα αρχή (οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού) θα προβαίνει στην αναστολή ισχύος της καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.Τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19 θα οριστούν με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

2. Γεωγραφικά κριτήρια: Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να βρίσκονται εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων Κρήτης καθώς και εντός των Νήσων Κερκύρας, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Σκοπέλου και Αλοννήσου, όπως αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα της παρούσης. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας ή Νήσου, θα προκριθούν τα τουριστικά καταλύματα που ανήκουν σε υψηλότερη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών, και των οποίων η συνολική δυναμικότητα είναι αριθμητικά πλησιέστερη του απαιτούμενου αριθμού δωματίων ανά Π.Ε. ή Νήσο. Σε περίπτωση αυξημένης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών καταλυμάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, η επιλογή γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διεξάγεται στο Υπουργείο Τουρισμού από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Τουρισμού, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης

3. Κόστος Αποζημίωσης: Ο μέγιστος αριθμός των δωματίων που δύναται να αποζημιωθούν ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο αναφέρεται στον συνημμένο Πίνακα της παρούσης, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 6301/2021 κ.υ.α. (Β ́ 1484). Το κόστος αποζημίωσης υπολογίζεται ανά δωμάτιο και διαμορφώνεται σε 15 ευρώ/ημέρα συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όταν τα δωμάτια είναι κενά και προσαυξάνεται κατά 45 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου κόστους σίτισης και ΦΠΑ, όταν γίνεται χρήση των δωματίων. Οι δικαιούχοι θα λάβουν, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκαταβολή, ίση με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη μίσθωση του συνόλου των δωματίων επί του κόστους μίσθωσης κενού δωματίου, ήτοι 15 ευρώ/δωμάτιο, για όλο το χρονικό διάστημα μίσθωσης. περίπτωση καταγγελίας της μίσθωσης, λόγω παραβίασης των όρων της σύμβασης, η προκαταβολή επιστρέφεται εις ολόκληρον. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την προκαταβολή θα πρέπει να αποστείλουν, μετά την υπογραφή της Σύμβασης, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. Αμαλίας 12 Αθήνα τ.κ. 10557 τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση
β. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
γ. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. για τη σύνθεση Δ.Σ. και νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας
δ. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
ε. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία ) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο
στ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρησης του ποσού της προκαταβολής και μη λύσης της εταιρείας

Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την υπόλοιπη αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν, μετά από τη λήξη της σύμβασης, στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. Αμαλίας 12 Αθήνα τ.κ. 10557 τα κάτωθι πρωτότυπα δικαιολογητικά :
α. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με Φ.Π.Α.
β. Βεβαίωση Δημόσιας Υπηρεσίας με το ονοματεπώνυμο των ατόμων που φιλοξενήθηκαν και το χρονικό διάστημα που διήρκησε η φιλοξενία
γ. Γνωστοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που συνοδεύεται από αντίγραφο (απλή φωτοτυπία) της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο.
δ. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ενεχυρίασης – εκχώρησης του ποσού της αποζημίωσης και μη λύσης της εταιρείας. Τα ποσά της αποζημίωσης που καταβάλλονται είναι αφορολόγητα, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167)σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013,δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμέναχρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το δημόσιο ενγένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

4. Κατάσταση τουριστικών καταλυμάτων: Τα τουριστικά καταλύματα που θα μισθωθούν για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ορίζει η τουριστική νομοθεσία ανά κατηγορία καταλύματος και κατάταξης σε κλειδιά ή αστέρια. Tα κτίρια των τουριστικών καταλυμάτων πρέπει να είναι απολύτως έτοιμα προς χρήση με μέριμνα και δαπάνη του φορέα εκμετάλλευσης.Η εύκολη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα είναι επιθυμητή. Απαιτήσεις για τον χώρο της καραντίνας i.Τα δωμάτια φιλοξενίας των ατόμων σε καραντίνα πρέπει να έχουν φυσικό επαρκή αερισμό. Εάν δεν είναι εφικτός ο φυσικός αερισμός, θα πρέπει ο τεχνητός αερισμός να παρέχει 100% φρέσκο αέρα χωρίς ανακύκλωση. ii.Κάθε άτομο θα πρέπει να διαμένει σε ξεχωριστό δωμάτιο με εσωτερική ατομική τουαλέτα εξοπλισμένη με υγρό σαπούνι και νερό. iii.Εάν δεν είναι δυνατόν τα άτομα της ίδιας οικογένειας να τεθούν σε καραντίνα σε ξεχωριστά δωμάτια, τότε θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρεβατιών απόσταση 1 μέτρου. Τα άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον 1 μέτρου απόσταση μεταξύ τους κάθε στιγμή.

Μέτρα υγιεινής i.Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται καθημερινά (με διάλυμα 1 μέρος οικιακής χλωρίνης και 99 μέρη νερού ή αιθανόλης 70%). Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίνεται στις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά με τα χέρια όπως τα κομοδίνα, τα κεφαλάρια των κρεβατιών και την υπόλοιπη επίπλωση των δωματίων, τις τουαλέτες, τους νιπτήρες, τα πόμολα κ.τ.λ. ii.Το προσωπικό που θα εισέρχεται στο δωμάτιο στο οποίο βρίσκονται άτομα σε καραντίνα θα πρέπει να φορά γάντια μίας χρήσης και χειρουργική μάσκα και να εφαρμόζει υγιεινή των χεριών μετά από την απόρριψή τους. iii.Τα κλινοσκεπάσματα και ο ρουχισμός θα πρέπει να συλλέγεται σε πλαστικές σακούλες και στη συνέχεια να πλένεται με απορρυπαντικό και νερό σε θερμοκρασία 60–90 °C και να στεγνώνουν πλήρως. iv.Τα απορρίμματα θα πρέπει να συλλέγονται σε πλαστικές σακούλες και να απορρίπτονται σε εγκεκριμένους χώρους διάθεσης απορριμμάτων. v.Τα άτομα που μεταφέρουν τα τρόφιμα θα πρέπει να φορούν χειρουργική μάσκα και γάντια και να αφήνουν το δίσκο με το παρασκευασθέν φαγητό έξω από την πόρτα του δωματίου. vi.Εάν δεν χρησιμοποιούνται πιάτα και μαχαιροπίρουνα μίας χρήσης, τότε θα πρέπει μετά από την κατανάλωση του γεύματος ο δίσκος και τα πιάτα να μεταφέρονται σε σακούλα στον χώρο πλύσης σκευών και στη συνέχεια να πλένονται και να απολυμαίνονται στους 77 °C ή περισσότερο για τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ή στους 82 °C ή με διάλυμα χλωρίου περιεκτικότητας 200 ppm.

Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει άμεσα προσβάσιμο στο τουριστικό κατάλυμα επαρκές αναλώσιμο υλικό για την πρόληψη των λοιμώξεων:σαπούνι και νερό ή αλκοολούχο διάλυμα καθαρισμού χεριών χαρτομάντηλα απλές χειρουργικές μάσκες γάντια μιας χρήσης θερμόμετρα σακούλες απορριμμάτων υγρά καθαρισμού επιφανειών Αρχείο καταλύματος μελών προσωπικού και όλων των ατόμων σε καραντίνα Για τους σκοπούς δράσεων προστασίας της δημόσιας υγείας, η Διοίκηση/Διεύθυνση του τουριστικού καταλύματος οφείλει να τηρεί αρχείο (φυσικό ή ηλεκτρονικό)των μελών προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο τουριστικό κατάλυμα – όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail) -, ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID-19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

5. Τήρηση πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου: Όλα τα τουριστικά καταλύματα που θα επιλεγούν οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. 6632/21.04.2021κ.υ.α. (Β ́ 1632) περί Ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και να έχουν προμηθευτεί προς τούτο το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 της ως άνω κ.υ.α. Σήμα Πιστοποίησης “HealthFirst”.

6. Διάρκεια μίσθωσης: Οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2021. Εφόσον την 31η Οκτωβρίου 2021 διαμένουν πρόσωπα στα ως άνω καταλύματα και μέχρι τη συμπλήρωση των αναγκαίων ημερών διαμονής που έχουν οριστεί για το καθένα εξ αυτών από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται από το Υπουργείο Τουρισμού πρόσθετη οικονομική αποζημίωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος:19/07/2021.

2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που διατίθεται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Τουρισμού (http://www.mintour.gov.gr), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία

3. Πληροφορίες:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

Π.Υ.Τ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ΤΚ 38334 ΒΟΛΟΣ [email protected] ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΤΗΛ. 2421023500, 24915, 37417, 36233ΦΑΞ2421024750

Π.Υ.Τ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 7, ΤΚ 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ [email protected] ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΤΗΛ. 2661046141,ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 26610-37638-40 ΦΑΞ2661030298

Π.Υ.Τ. ΚΡΗΤΗΣ Στυλιανού ΑλεξίουΜάρθας Αποσκίτη 16, ΤΚ 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ pytkr@mintour.gr ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΤΗΛ.22810246106,390197 ΦΑΞ22810246105

Π.Υ.Τ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Φολεγάνδρου 4, ΤΚ 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ, ΣΥΡΟΣ [email protected] ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΤΗΛ. 2281086725, 82375ΦΑΞ2281085275

Υπουργείο Τουρισμού Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, Τμήμα Εποπτείας και Υποστήριξης των Π.Υ.Τ.ΤΗΛ. 210 3736073, 210 3736396

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

–Η παρούσα πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για το Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο θα έχει υποχρέωση έναντι μόνο αυτών των τουριστικών καταλυμάτων που θα επιλεγούν και με τα οποία θα συμβληθεί εν τέλει.–Από την παρούσα πρόσκληση δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν αξιώσεις αποζημίωσης εκ μέρους των συμμετεχόντων που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

–Τα στοιχεία των δηλώσεων ενδιαφέροντος θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού αποκλειστικά για τον σκοπό της πρόσκλησης και δεν θα δημοσιοποιηθούν.

–Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Τουρισμού και των αρμόδιων φορέων ως έχει.

ΠΙΝΑΚΑΣ1.

Στον κατωτέρω πίνακα αποτυπώνεται ο μέγιστος αριθμός των προς μίσθωση δωματίων για την φιλοξενία φυσικών προσώπων – επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 και των στενών επαφών τους, κατά την τουριστική περίοδο 2021, ανά Περιφερειακή Ενότητα ή ανά Νήσο (όχι ανά τουριστικό κατάλυμα)
2.Δύναται να εγκριθεί η απόκλιση από τον μέγιστο αριθμό δωματίων ανά Περιφερειακή Ενότητα ή Νήσο κατά πέντε (5) δωμάτια, όταν ο ανώτατος αριθμός είναι έως πενήντα (50) δωμάτια και κατά δέκα (10) δωμάτια, όταν ο ανώτατος αριθμός είναι πενήντα ένα (51) δωμάτια και άνω

Tagged

1 σχόλιο στο “Νέα πρόσκληση του υπουργείου Τουρισμού για δωμάτια καραντίνας σε 9 προορισμούς με αυθημερόν εκδήλωση ενδιαφέροντος | ΚΕΙΜΕΝΟ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *