AEGEAN: Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 17% και βελτίωση  λειτουργικής κερδοφορίας (EΒΙΤ) στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο του έτους

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
  • €268,8 εκατ. Κύκλος Εργασιών, 17% υψηλότερος σε σχέση με το 2023.
  • 2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότεροι από το πρώτο τρίμηνο του 2023.
  • EBITDA κέρδη €33,2 εκατ. από κέρδη €19,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
  • EBIT Ζημίες €7,2 εκατ., βελτιωμένες από ζημίες €14,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023.
  • €21,0 εκατ. Ζημίες μετά από Φόρους από €14,4 εκατ. ζημίες την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2024.  Ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο ανήλθε σε €268,8 εκατ., αυξημένος κατά 17% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Σε συνέχεια της υψηλής δυναμικής του 2023, η AEGEAN συνέχισε την αναπτυξιακή της πορεία με περαιτέρω αύξηση της χωρητικότητας και τους χειμερινούς μήνες. Ο Όμιλος προσέφερε 10% περισσότερες θέσεις στο δίκτυο εξωτερικού σε 85 απευθείας συνδέσεις από τα δύο κύρια αεροδρόμια της χώρας. Συνολικά, ο Όμιλος προσέφερε 3,8 δις. χιλιομετρικές θέσεις, 12% περισσότερες σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023 και μετέφερε 2,9 εκατ. επιβάτες, 11% περισσότερους σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023, εκ των οποίων 1,7 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%.

Η AEGEAN παρέμεινε σταθερή στη στρατηγική ανάπτυξης και σε συνδυασμό με την ορθολογική διαχείριση του κόστους της, πέτυχε αύξηση των κερδών ΕΒΙΤDA, ήτοι κέρδη €33,2 εκατ. από κέρδη €19,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2023, αλλά και βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα (EBIT) με μικρότερες ζημίες €7,2 εκατ. έναντι €14,7 εκατ. το 2023.

Ο Όμιλος συνεχίζει απρόσκοπτα το επενδυτικό του πλάνο στο νέο στόλο έχοντας παραλάβει 7 νέα αεροσκάφη σε σχέση με το Μάρτιο του 2023 ενώ έχει προβεί και σε επέκταση λειτουργικών μισθώσεων φθάνοντας συνολικά τα 79 αεροσκάφη, με αποτέλεσμα το κονδύλι των αποσβέσεων να έχει αυξηθεί κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας οι ζημίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε €21,0 εκατ. από ζημίες €14,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2023, λόγω της αρνητικής μεταβολής στην ισοτιμία του δολαρίου από την αρχή του έτους που επηρεάζει την αποτίμηση των μελλοντικών ροών των μισθώσεων αεροσκαφών.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2024 ο Όμιλος της AEGEAN εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές €188,6 εκατ., απόρροια και των υψηλών προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε €729 εκατ.[1] την 31.03.2024 μετά και την εξαγορά των Τίτλων Κτήσης Μετοχών (Warrants) και την καταβολή της Αγοραίας Αξίας ύψους €85,4 εκατ. την 02.01.2024.

©ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Η προσπάθεια της AEGEAN για τη βελτίωση της εποχικότητας είναι ορατή στην επένδυση στο δίκτυο εξωτερικού αλλά και τη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και της κίνησης το πρώτο τρίμηνο. Για ακόμα ένα τρίμηνο, το εποχικά ασθενέστερο, η AEGEAN παρουσίασε υψηλότερη κερδοφορία EBITDA αποδεικνύοντας την ανθεκτική της βάση, την προσαρμοστικότητα και την ανταγωνιστικότητα στη διαχείριση του κόστους της. Είμαστε έτοιμοι για μία δυναμική θερινή σεζόν, με ενίσχυση δρομολογίων, αυξημένες συχνότητες εστιάζοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή μας κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση για την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι όμως, ακόμη νωρίς για συνολικές προβλέψεις για την απόδοση της καλοκαιρινής περιόδου, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα.

Παράλληλα είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι η προσπάθεια για την ανάπτυξη του Κέντρου Συντήρησης Αεροσκαφών και τoυ Κέντρου Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ωριμάζει. Μέσα σε διάστημα 12 μηνών ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναβάθμισης του κτηρίου και ήδη οι πρώτοι 4 προσομοιωτές πτήσεων είναι σε λειτουργία, καλύπτοντας τις ανάγκες πληρωμάτων τόσο της AEGEAN όσο και τρίτων αεροπορικών εταιρειών. Ο Όμιλος, παράλληλα έχει ξεκινήσει να παρέχει και υπηρεσίες βαριάς συντήρησης στους πρώτους εξωτερικούς πελάτες».

Αποτελέσματα Ομίλου Πρώτου Τριμήνου 2024

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Πρώτο

Τρίμηνο 2024

% μτβ
Έσοδα 229,1 268,8 17%
EBITDA1 19,3 33,2 72%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων (EBIT) (14,7) (7,2)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (EBT) (18,6) (26,3)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (14,4) (21,0)

Σημείωση:

  1. Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.
  Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Πρώτο

Τρίμηνο 2024

% μτβ
Σύνολο Επιβατών (‘000) 2.581 2.856 11%
Χιλιομετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.) 2.715 3.056 13%
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) 3.340 3.751 12%
Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) 81,6% 81,7% 0,1pp

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2023 και 2024 ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Πρώτο

Τρίμηνο 2024

Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs) 100% 111% 124%
Έσοδα 100% 133% 156%
       
RASK 100% 120% 126%
CASK (EBIT level) 100% 103% 103%
CASK (EBIT level) – εκτός κόστους καυσίμων 100% 96% 98%

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού

(σε € εκατ.) 31.12.2023 31.03.2024
     
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 709,3 728,9
Δανειακές υποχρεώσεις 220,3 218,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 901,2 970,7
Καθαρός Δανεισμός 412,2 460,1
     
Καθαρός Δανεισμός/ (Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα) εξαιρουμένων των μισθώσεων (489,0) (510,6)
     
EBITDA1 -12μηνο trailing 400,4 414,2
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,0x 1,1x

Σημείωση:

  1. Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2023 και Απρ. 2023 – Μαρ. 2024 αντίστοιχα).

Η AEGEAN με μία ματιά

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Πρώτο

Τρίμηνο 2024

% μτβ
Έσοδα 229,1 268,8 17%
EBITDA1 19,3 33,2 72%
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων και τόκων (EBIT) (14,7) (7,2)
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (EBT) (18,6) (26,3)
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (14,4) (21,0)
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) 2.581 2.856 11%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 126 126 0%
Συντελεστής Πληρότητας – Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK) 81,6% 81,7% 0,1pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) 80,0% 80,6% 0,6pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 891 920 3%
RASK (σε € λεπτά)2 6,9 7,2 5%
Yield (σε € λεπτά)3 8,4 8,8 4%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 7,7 8,0 5%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 – εκτός κόστους καυσίμων 5,8 6,3 9%

Σημειώσεις:

1 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

2 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

3 Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

4 Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.

Eνοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων – Πρώτο Τρίμηνο 2024

 (σε € εκατ.)

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Πρώτο

Τρίμηνο 2024

% μτβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις 200,0 236,3 18%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 2,5 3,6 47%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις 26,6 28,9 8%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 229,1 268,8 17%
Λοιπά έσοδα 7,9 6,6 -16%
Παροχές σε εργαζόμενους (30,5) (38,0) 25%
Καύσιμα Αεροσκαφών (62,8) (65,2) 4%
Συντήρηση αεροσκαφών (23,3) (33,3) 43%
Τέλη υπέρπτησης (12,6) (15,4) 22%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (15,9) (18,1) 14%
Χρεώσεις αεροδρομίων (16,1) (17,4) 8%
Έξοδα catering (8,3) (8,8) 5%
Έξοδα διανομής (13,8) (18,9) 37%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης (5,0) (4,2) -17%
Διάφορα έξοδα (27,1) (20,9) -23%
Μισθώσεις (2,1) (2,0) -6%
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) 19,3 33,2 72%
Αποσβέσεις (34,0) (40,3) 19%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ/EBIT) (14,7) (7,2)
Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) -6,4% -2,7%  
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα (3,9) (18,8)
Κέρδη/(Zημιές) από συμμετοχές 0,0 (0,3)
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ/EBT) (18,6) (26,3)
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) -8,1% -9,8%  
Φόρος εισοδήματος 4,2 5,3 27%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (14,4) (21,0)

 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.) 31.12.2023 31.03.2024
     
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.474,5 1.571,7
Ταμειακά Διαθέσιμα1 576,2 615,2
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία2 133,1 113,8
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 228,8 256,2
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.412,7 2.556,8
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 418,8 417,3
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 901,2 970,7
Δανειακές υποχρεώσεις 220,3 218,3
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 119,6 117,1
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 752,7 833,3
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.412,7 2.556,8

 Σημειώσεις:
1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις ποσού €0,5 εκατ. στις 31/12/2023 και €0,5 εκατ. στις 31/03/2024.

2 Περιλαμβάνει ενεχυριασμένα Ομόλογα €10,6 εκατ. στις 31/12/2023 και €10,6 εκατ. στις 31/03/2024.

 Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(σε € εκατ.) 31.03.2023 31.03.2024
     
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από λειτουργικές δραστηριότητες 138,6 188,6
Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από επενδυτικές δραστηριότητες (3,7) (47,8)
Καθαρές ταμειακές εισροές/ (εκροές) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (74,9) (123,5)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 59,9 17,2
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης1 527,9 709,3
Επίδραση συναλλαγματικών διαφορών στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 3,2 3,2
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιουσιακού στοιχείου διακρατούμενoυ προς πώληση -0,8
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης1 591,1 728,9

Σημείωση:

1 Περιλαμβάνει δεσμευμένες καταθέσεις και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Επιχειρησιακά μεγέθη Ομίλου

  Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Πρώτο

Τρίμηνο 2024

% μτβ
Χωρητικότητα      
  Χιλιομετρικές Θέσεις (σε εκατ.) 3.340 3.751 12%
  Διαθέσιμες Θέσεις (‘000) 3.236 3.549 10%
  Ώρες Πτήσεων (Block hours) 33.782 38.306 13%
  Πτήσεις 20.445 22.675 11%
  Μέσος αριθμός θέσεων ανά πτήση 158 157 -1%
  Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 891 920 3%
Επιβάτες (΄000)      
Ανά είδος πτήσεων:      
 Επιβάτες Τακτικών πτήσεων 2.565 2.832 10%
 Επιβάτες Ναυλωμένων πτήσεων 16 24 50%
Ανά δίκτυο:      
  Δίκτυο Εσωτερικού 1.028 1.142 11%
  Δίκτυο Εξωτερικού 1.553 1.714 10%
Σύνολο επιβατών 2.581 2.856 11%
Χιλιομετρικοί επιβάτες RPKs (σε εκατ.) 2.715 3.056 13%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 126 126 0%
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις

(Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις)

80,0% 80,6% 0,6pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές πτήσεις

(Χιλιομετρικοί επιβάτες RPK/ Χιλιομετρικές Θέσεις ASK)

81,6% 81,7% 0,1pp

 [1] Περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές επενδύσεις ύψους €113,8 εκατ. και δεσμευμένες καταθέσεις €0,5 εκατ.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *