efkagovgr

ΕΦΚΑ: Ένας ακόμη διαγωνισμός για ξενοδοχειακό ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας | 2 ακόμη διαγωνισμοί προ των πυλών | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση αυτοτελούς ακινήτου σε κεντρικό σημείο της Αθήνας, έχει προκηρύξει για τις 18 Οκτωβρίου ο ΕΦΚΑ. Ο διαγωνισμός αφορά στην αξιοποίηση του κτιρίου, που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Πραξιτέλους 16 και Παπαρρηγοπούλου 2, στην πλατεία Κλαυθμώνος στο κέντρο της πόλης, έκτασης 1.152 τ.μ., το οποίο προορίζεται να ανακατασκευαστεί και  να μετατραπεί σε ξενοδοχείο, μέσω σύμβασης μακροχρόνιας εκμετάλλευσης.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η περίοδος εκμετάλλευσης είναι 30 έτη, με δικαίωμα ανανέωσης για 10 επιπλέον χρόνια (ήτοι 40 χρόνια συνολικά), ενώ το ελάχιστο μηνιαίο ενοίκιο έχει οριστεί σε 8.000 ευρώ. Εκτός από το ενοίκιο, προβλέπεται και η καταβολή ποσοστού 25% επί του κύκλου εργασιών από 557.000 έως 834.999 ευρώ και 15% για τον κύκλο εργασιών που θα ξεπεράσει τα 835.000 ευρώ.

Για την κατάθεση προσφοράς, ο ΕΦΚΑ ζητά τις ακόλουθες εγγυήσεις:

i.Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον Διαγωνισμό ποσού ίσου με δύο (2) Μηνιαία Μισθώματα Έναρξης και διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
ii. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των Όρων της Σύμβασης Εκμίσθωσης, διάρκειας δεκαοχτώ (18) μηνών, ύψους ποσού ίσου με ένα (1) Ετήσιο Μίσθωμα, η οποία θα ανανεώνεται και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως, όπως και το μίσθωμα, έτσι ώστε να ισούται πάντοτε με ένα (1) ετήσιο μίσθωμα, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά για όλη την διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης.
iii. Εγγυητική Επιστολή Υλοποίησης Επενδυτικού Προγράμματος διάρκειας τριάντα (30) μηνών και ύψος ποσού διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00€), η οποία θα επιστραφεί με την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος

Οι στόχοι του e- Ε.Φ.Κ.Α., για το Μίσθιο είναι οι εξής:
1) Η λειτουργία ξενοδοχειακής/ τουριστικής υποδομής στο κτίριο στη διασταύρωση των οδών Πραξιτέλους 16 και Παπαρρηγοπούλου 2, Αθήνα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και λοιπών
υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων (καταστήματα κ.λπ.) υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.2160/93 και τις λοιπές ειδικές σχετικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ισχύουν για τις επί μέρους τουριστικές δραστηριότητες.
2) Η αναβάθμιση του ακινήτου, η αποδοτική διαχείριση των εκμεταλλεύσεων που έχουν αναπτυχθεί και η επίτευξη υψηλής προσόδου για τον e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με ανάδοχο, ο οποίος θα έχει εμπειρία στην διαχείριση τουλάχιστον δύο (2) ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 15 δωματίων και άνω.
3) Η υλοποίηση του βασικού επενδυτικού προγράμματος με εκτέλεση εργασιών από τον Ανάδοχο με δικά του μέσα και έξοδα, ελαχίστου ύψους ίσου με το Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία Παράδοσης – Παραλαβής του μισθίου.
4) Η διατήρηση υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων και η υλοποίηση προγράμματος της τακτικής και βαριάς συντήρησης που απαιτείται για την κατάλληλη λειτουργία του ακινήτου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης εκμίσθωσης με αναβάθμιση.
5) Η προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος μέσω και της ενεργειακής αναβάθμισης του μίσθιου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κατόπιν ενεργειών και εργασιών του Μισθωτή.
6) Η λειτουργία του ακινήτου με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της πρωτεύουσας.
7) Η τήρηση των νομικών, θεσμικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών περιορισμών που διέπουν το ακίνητο. Ενδεικτικώς αναφέρεται η ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων υποδομών του
μίσθιου, ώστε να επιτευχθεί η προσβασιμότητα αυτών από άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕ/65826/699/7- 7-2020, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ενώσεις ή κοινοπραξίες νομικών προσώπων ή φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με οποιονδήποτε συνδυασμό υποβάλουν κοινή Αίτηση και Φάκελο Δεσμευτικής Προσφοράς.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ, ΕΔΩ

Ο Υποψήφιος θα πρέπει, είτε:
– Να επιδείξει τεκμηριωμένη εμπειρία, εντός των πέντε (5) τελευταίων ετών (2019 – 2023), στη λειτουργία και διαχείριση τουλάχιστον δύο (2) ξενοδοχείων ή τουριστικών καταλυμάτων,
δυναμικότητας άνω των 15 δωματίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.
– να αποδείξει χρηματοοικονομική ικανότητα για την υλοποίηση του έργου ύψους τουλάχιστον δύο εκατομμυρίων ευρώ (2.000.000,00 €), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Για τα νομικά πρόσωπα των οποίων οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύτηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ισούται με το Σύνολο Καθαρής Θέσης.
Εάν ο υποψήφιος είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει συνολικά κεφάλαια για την επένδυση, τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ (2.000.000,00 €), για τον υπολογισμό των οποίων λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά τα σημεία (i) έως (iv) του κεφαλαίου 9, υποκεφαλαίου 9.1 του παρόντος τεύχους.

Διαγωνισμοί σε εκκρεμμότητα

Επιπροσθέτως, ο ΕΦΚΑ έχει -ή σχεδιάζει να- επαναπροκηρύξει δύο διαγωνισμούς για δύο ακόμα σημαντικά κτίριά του. Πρόκειται για το κτίριο του πρώην Εφετείου Αθηνών –  ξενοδοχείο Ambassadeur, που βρίσκεται πίσω από την Πλ. Ομονοίας, στην οδό Σωκράτους 65-67 και για το κτίριο στην συμβολή των οδών Σωκράτους 53 και Ζήνωνος.

Πιο αναλυτικά, για το κτίριο του Εφετείου οι μέχρι σήμερα διαγωνισμοί δεν προσέλκυσαν προσφορές, καθώς οι όροι κρίθηκαν ασύμφοροι. Ο ΕΦΚΑ προχώρησε σε μείωση των απαιτούμενων επενδύσεων σε 18 εκατ. ευρώ, με μηνιαίο μίσθωμα τουλάχιστον 30.000 ευρώ και οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν έως την 20η Σεπτεμβρίου.

Για το κτίριο των οδών Σωκράτους 53 και Ζήνωνος, έκτασης 6.880 τ.μ., προβλέπεται να μετατραπεί σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, και ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί κατέστη άγονος. Αναμένεται η επαναπροκήρυξή του, χωρίς να έχουν ληφθεί ακόμη οι τελικές αποφάσεις.

Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *