georgiadis

Έτσι υπολογίζεται η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 | Έως τις 10.5 οι αιτήσεις, 20% η μείωση τζίρου

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 1689 η απόφαση ΓΔΟΥ 420/2021με την οποία ορίζεται η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης Επιστρεπτέα Προκαταβολή σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Η απόφαση για την επιστρεπτέα προκαταβολή 7, προβλέπει την υποβολή αιτήσεων έως τις 10 Μαϊου, ενώ θα ενισχυθούν όσες επιχειρήσεις κατά το χρονικό αυτό, έχουν καταγράψει μείωση τζίρου 20%.

ksd PRIMAGEL
adv

Οι 300.000 περίπου δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής 7 θα πρέπει να υποβάλουν από αύριο την αποδοχή τους για να λάβουν την ενίσχυση από την Μεγάλη Πέμπτη.

Συνολικά αναμένεται να διατεθεί ποσό μεγαλύτερο από 1 δισ. ευρώ, με το 50% να είναι μη επιστρεπτέο.

Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.

Τα κατώτατα όρια ενίσχυσης για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, είναι 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν από τον 7ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής θα έχουν υποχρέωση να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης μέχρι και το τέλος Αυγούστου του 2021. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ, ΕΔΩ.

Η ΚΥΑ

Τα βασικά άρθρα της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

“Άρθρο 1
Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς
ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής
για επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου, που επλήγησαν
οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου
του κορωνοϊού COVID-19 (COVID-19) για τους μήνες Ια-
νουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.
2. Οι μεμονωμένες ενισχύσεις στο πλαίσιο της παρού-
σας χορηγούνται είτε:
α) σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρ. C(2020) 1863/
19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
20392 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1689/25.04.2021
(ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη
διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19»,
όπως ισχύει, είτε
β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
(Κανονισμός de minimis).
3. Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκα-
ταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμ-
ψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1. Επιστρεπτέα προκαταβολή: ενίσχυση η οποία χο-
ρηγείται σε επιχειρήσεις και η οποία επιστρέφεται, εν
όλω ή εν μέρει, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋ-
ποθέσεις.

Photo by Javier Graterol on Unsplash Επιστρεπτέα
Photo by Javier Graterol on Unsplash

2. Προβληματική επιχείρηση: η επιχείρηση για την
οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις
που ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 18 του Κανονισμού
(ΕΕ) αρ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως περιλαμβάνε-
ται στο Παράρτημα Ι το οποίο και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της παρούσας.
3. Ενιαία επιχείρηση: ειδικά για τους σκοπούς του ελέγ-
χου της σώρευσης του άρθρου 5, καθώς και του ελέγχου
της προϋπόθεσης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 3,
ενιαία επιχείρηση νοείται ότι συνιστούν οι συνδεδεμέ-
νες μεταξύ τους επιχειρήσεις, ήτοι οι επιχειρήσεις που
διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαι-
ωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επι-
χείρησης,
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι-
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης,
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική
επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
της τελευταίας,
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Ως ενιαία επιχείρηση θεωρούνται επίσης οι επιχειρή-
σεις που διατηρούν μια από τις ως άνω σχέσεις μέσω μιας
ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων, ή μέσω φυσικού
προσώπου ή ομάδας φυσικών προσώπων που ενεργούν
από κοινού.
4. Επιτόκιο αναφοράς: 0,64% το οποίο αντιστοιχεί
στο βασικό επιτόκιο που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή για την Ελλάδα και ισχύει κατά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση την τελευταίας αρ. 2008/C 14/02 (C 14/6 της
19.1.2008), ήτοι -0,45%, προσαυξημένο κατά 109 μο-
νάδες βάσης.
5. Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων: η
παραγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο πα-
ράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 104/2000, και η οποία αντιστοιχεί
στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της
κατηγορίας 01. Αγροτική Παραγωγή.
6. Τομείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας: οι τομείς
που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 104/2000 του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας (EE L17/22 της 21.1.2000), και οι οποίοι
αντιστοιχούν στους ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙΙΙ το οποίο
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
7. Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων: κάθε επέμβαση
επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επί-
σης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της
γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την
προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης
για την πρώτη του πώληση.
8. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή ή η έκθεση
με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την
παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην
αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρω-
τογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές
επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοι-
μάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση
από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς
καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται
σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.
9. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ): οι επιχειρήσεις
που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο παράρτη-
μα I του Καν. 651/2014.
Εξ’ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του
ως άνω παραρτήματος:
α) Μεσαίες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν λιγότερους από διακόσιους πενήντα (250) εργαζο-
μένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν
υπερβαίνει τα πενήντα (50) εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα σαράντα
τρία (43) εκατ. ευρώ.
β) Μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απασχο-
λούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζομένους και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δέκα (10)
εκατ. ευρώ.
γ) Πολύ μικρές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που απα-
σχολούν λιγότερους από δέκα (10) εργαζομένους και
των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα δύο (2) εκατ.
ευρώ.
Για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και
των χρηματικών ποσών λαμβάνονται υπόψη τα αναφε-
ρόμενα στα άρθρα 3 έως 6 του ως άνω παραρτήματος.
Οι επιχειρήσεις που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορί-
ζονται στο ως άνω παράρτημα Ι, θεωρούνται μεγάλες.
NEW Hotel Επιστρεπτέα
10. Κύκλος εργασιών αναφοράς: για τις επιχειρήσεις
που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:
α) σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου εργα-
σιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου
2020 είναι θετικό και επιπλέον ο κύκλος εργασιών του
μηνός Μαρτίου 2020 είναι μεγαλύτερος ή ίσος του κύ-
κλου εργασιών Φεβρουαρίου 2020, ως κύκλος εργασιών
αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα του
κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2020,
β) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου
εργασιών των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020
είναι θετικό, ως κύκλος εργασιών αναφοράς της επιχεί-
ρησης λαμβάνεται το άθροισμα του κύκλου εργασιών
των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, πολλαπλασι-
αζόμενο με τρία δεύτερα (3/2),
γ) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα του κύκλου
εργασιών των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020
δεν είναι θετικό και η επιχείρηση έχει θετικό κύκλο εργα-
σιών τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως κύκλος εργασιών
αναφοράς λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών του μηνός
Οκτωβρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3),
δ) σε διαφορετική περίπτωση, ο κύκλος εργασιών ανα-
φοράς ισούται με μηδέν (0).
11. Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς: για τις επιχειρήσεις
που δεν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες
και απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ:
α) σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάριστων
εσόδων των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρ-
τίου 2020 είναι θετικό και επιπλέον τα ακαθάριστα έσοδα
του μηνός Μαρτίου 2020 είναι μεγαλύτερα ή ίσα των
ακαθάριστων εσόδων του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ως
ακαθάριστα έσοδα αναφοράς της επιχείρησης λαμβάνε-
ται το άθροισμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020,
β) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθά-
ριστων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
2020 είναι θετικό, ως ακαθάριστα έσοδα αναφοράς της
επιχείρησης λαμβάνεται το άθροισμα των ακαθάριστων
εσόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου, πολ-
λαπλασιαζόμενο με τρία δεύτερα (3/2),
γ) άλλως σε περίπτωση που το άθροισμα των ακαθάρι-
στων εσόδων των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου
2020 δεν είναι θετικό και η επιχείρηση έχει θετικά ακα-
θάριστα έσοδα τον μήνα Οκτώβριο του 2020, ως ακα-
θάριστα έσοδα αναφοράς λαμβάνονται τα ακαθάριστα
έσοδα του μηνός Οκτωβρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενα
επί τρία (3),
δ) σε διαφορετική περίπτωση τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς ισούνται με μηδέν (0).
12. Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, λαμβάνονται τα οικονομικά δεδομένα
που υποβάλλονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από τις επιχειρή-
σεις στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπό
στοιχεία ΓΔΟΥ366/01.04.2021 απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(Β’ 1290). Εφόσον για τα οικονομικά δεδομένα που
δηλώνονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» που αφορούν το πρώτο τρίμηνο
του 2021, η επιχείρηση έχει υποβάλει τις οικείες δηλώ-
σεις ΦΠΑ μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την
έναρξη ισχύος της παρούσας, λαμβάνονται δεδομένα
των δηλώσεων αυτών. Ως προς τα λοιπά δεδομένα εισο-
δήματος και ΦΠΑ ετών 2020 και προγενέστερων, λαμ-
βάνονται αυτά που έχουν δηλωθεί από τις επιχειρήσεις
μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2021.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
διαφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ
του πρώτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι
την 31η Ιανουαρίου 2021, τότε για σκοπούς προσδιο-
ρισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του άρθρου
2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού
του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά
μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν
υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά
του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρου-
αρίου και Μαρτίου 2020.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες το
άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Οκτωβρίου,
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, όπως έχουν υποβληθεί
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», δι-
αφέρει από το ποσό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του
τέταρτου τριμήνου 2020, όπως έχει υποβληθεί μέχρι
την 31η Ιανουαρίου 2021, τότε για σκοπούς προσδιο-
ρισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς του άρθρου
2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπολογισμού
του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η διαφορά
μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που έχουν
υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς στα ποσά
του κύκλου εργασιών των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρί-
ου και Δεκεμβρίου 2020.
Σε περίπτωση επιχειρήσεων, υποκείμενων σε ΦΠΑ,
που τηρούν απλογραφικά βιβλία και για τις οποίες
το άθροισμα του κύκλου εργασιών ΦΠΑ μηνών Ια-
νουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως
έχουν υποβληθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», διαφέρει από το ποσό της πε-
ριοδικής δήλωσης ΦΠΑ του πρώτου τριμήνου 2021,
όπως έχει υποβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα
από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τότε για σκο-
πούς προσδιορισμού του κύκλου εργασιών αναφοράς
του άρθρου 2, των δικαιούχων του άρθρου 3 και υπο-
λογισμού του ποσού της ενίσχυσης του άρθρου 4, η
διαφορά μεταξύ της δήλωσης ΦΠΑ και των ποσών που
έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα «myBusinessSupport», επιμερίζεται ισομερώς
στα ποσά του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουαρίου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021.
WYN Επιστρεπτέα
Άρθρο 3
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι-λήπτες της ενίσχυσης είναι:
α) Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέ-
τευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχει-
ρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους
“Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου” (ΚΑΔ 93.29.19.07)
και “Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών
πηγών” (ΚΑΔ 96.04.10.04).
β) Oι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συ-
μπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερ-
δοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες
έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα
και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθ-
μού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με εξαίρεση τις ακόλουθες:
αα) Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους
από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης
εργασίας κατά την 1η Μαρτίου 2021,
ββ) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) που απο-
τελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές,
διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρή-
σεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων δια-
χείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι
οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί
και πολιτικά κόμματα,
γγ) επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών
μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021,
οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της επόμε-
νης παραγράφου, καθώς και την προϋπόθεση της παρ. 3.
2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παρ. πρέπει να
πληρούν τα κάτωθι κριτήρια:
α) Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα, λειτουργούν νομίμως, έχουν πληγεί οικονο-
μικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του COVID-19
και έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και έχουν
εκδηλώσει ενδιαφέρον στην ειδική πλατφόρμα
«myBusinessSupport», σύμφωνα με την υπό στοιχεία
ΓΔΟΥ 366/01.04.2021 απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 1290).
β) Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος
και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις
υποβάλουν, ως εξής:
αα) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρ-
ξη ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει
δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό
έτος 2019,
ββ) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, έχουν υποβάλει όλες
τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου
2019 μέχρι 28η Φεβρουαρίου 2021.
γ) Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου
2020 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φο-
ρολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) ή από την υποβολή μηδενικών δηλώ-
σεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) καθ’ όλη την
περίοδο αυτή.
δ) Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία
ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του
ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτι-
κών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.
1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφα-
νισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορο-
λογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
ε) Παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους,
ως ακολούθως:
αα) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ
το άθροισμα του κύκλου εργασιών των μηνών Ιανουα-
ρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτό έχει
δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των περιοδικών δηλώ-
σεων ΦΠA, παρουσιάζει μείωση κατά 20,00% τουλάχι-
στον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς και
επιπλέον ο κύκλος εργασιών αναφοράς είναι μεγαλύ-
τερος από τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επιπλέον
των ανωτέρω κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει
έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν
άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέ-
πει να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών
το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Από το
κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, περί μη ετήσιας
αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν
ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περι-
γραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφό-
μενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021. Για
τους σκοπούς εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου,
για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
ββ) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε
ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες, το άθροι-
σμα των ακαθάριστων εσόδων των μηνών Ιανουάριου,
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, όπως αυτά έχουν δη-
λωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»,
παρουσιάζουν μείωση κατά 20,00% τουλάχιστον, σε
σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς και επιπλέον
τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς είναι μεγαλύτερα από
τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ. Επιπλέον των ανωτέρω
κριτηρίων, οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν
υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την
31η Δεκεμβρίου 2020, για να είναι επιλέξιμες πρέπει να
μην παρουσιάζουν αύξηση των ακαθάριστων εσόδων
το έτος 2020 συνολικά σε σχέση με το έτος 2019. Από το
κριτήριο του προηγούμενου εδαφίου, περί μη ετήσιας
αύξησης τζίρου, εξαιρούνται επιχειρήσεις που είτε έχουν
ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περι-
γραφόμενους στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα
ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ
δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφό-
μενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021. Για
τους σκοπούς εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου,
για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01. 2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
Στις ανωτέρω υπό αα) και ββ) υποπεριπτώσεις, διενερ-
γείται στρογγυλοποίηση των ποσοστών μείωσης σε σχέ-
ση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς ή με τα ακαθάριστα
έσοδα αναφοράς, αντίστοιχα, στο δεύτερο ποσοστιαίο
δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών
Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχει
δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα «myBusinessSupport»
είναι αρνητικός, ο κύκλος εργασιών του μηνός ή των μη-
νών που είναι αρνητικός, θεωρείται για σκοπούς της πα-
ρούσας ίσος με μηδέν. Το ίδιο ισχύει και στη περίπτωση
που τα ακαθάριστα έσοδα Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου ή
Μαρτίου 2021 είναι αρνητικά.
Ειδικά οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη
εργασιών από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η
Ιανουαρίου 2021, ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η
Οκτωβρίου 2019 έως και την 31η Ιανουαρίου 2021 και
οι οποίες είτε έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021
έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, το
οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την
04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από
τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα IV, όπως αυτά
προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήμα-
τος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα
ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ
στις 04.01.2021, είναι επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύ-
κλου εργασιών τους ή των ακαθάριστων εσόδων τους.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που έχουν ενεργό κύ-
ριο ΚΑΔ στις 04.01.2021, τον ΚΑΔ 92.00 «Τυχερά παι-
χνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών», καθώς και όλες τις κατηγορίες εξαψήφιων
και οκταψήφιων ΚΑΔ που περιλαμβάνονται σε αυτόν,
εξαιρουμένων των ΚΑΔ 92.00.11 «Υπηρεσίες τυχερών
παιχνιδιών τραπεζιού», ΚΑΔ 92.00.14 «Υπηρεσίες τυ-
χερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση» και
92.00.21 «Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line)
σύνδεση» ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού
κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότη-
τας από τους ως άνω ΚΑΔ, όπως αυτά προκύπτουν από
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού
έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021 και
οι οποίες άλλαξαν καθεστώς υπαγωγής στο ΦΠΑ (ήταν
υποκείμενες σε ΦΠΑ και έγιναν μη υποκείμενες ή απαλ-
λασσόμενες ή το αντίστροφο) εντός του έτους 2020, είναι
επιλέξιμες ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους ή
των ακαθάριστων εσόδων τους. Για τις επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 04.01.2021 λαμβάνε-
ται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την έναρξη.
στ) Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1
του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
ζ) Είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών
αρχείων.
3. Επιπλέον των κριτηρίων της παρ. 2, οι επιχειρήσεις
πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, κατά πε-
ρίπτωση:
α) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Προσω-
ρινού Πλαισίου, να μην έχουν στη διάθεσή τους προη-
γούμενη ενίσχυση η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και επιπλέον,
αα) οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις να μην
ήταν προβληματικές κατά την έννοια του Κανονισμού
αρ. 651/2014 στις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
ββ) οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως ορί-
ζονται στην παρ. 9 του άρθρου 2 της παρούσας, κατά τη
στιγμή χορήγηση της ενίσχυσης:
i) να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδι-
κασία και
ii) να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν
ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύ-
ησης και να μην έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης
και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Ο έλεγχος της εν λόγω προϋπόθεσης γίνεται και σε
επίπεδο ενιαίας επιχείρησης.
β) Εφόσον αιτούνται ενίσχυσης δυνάμει του Κανονι-
σμού de minimis, πρέπει να μην δραστηριοποιούνται
στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, ή
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Επι-
χειρήσεις που έχουν μικτή δραστηριότητα, ήτοι δραστη-
ριοποιούνται σε κάποιον από τους εν λόγω μη επιλέξι-
μους για ενίσχυση τομείς, και επίσης σε τομέα επιλέξιμο
για ενίσχυση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 1407/2013,
δύναται να λάβουν ενίσχυση στο πλαίσιο της παρούσας
δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού για την επιλέξιμη δρα-
στηριότητά τους, με τις εξής προϋποθέσεις:
αα) η εν λόγω δραστηριότητα εμφανίζει τα μεγαλύτε-
ρα έσοδα, όπως αυτό προκύπτει από τη δήλωση φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, ή αποτελεί την
κύρια δραστηριότητα βάσει ενεργού κύριου ΚΑΔ εφό-
σον πρόκειται για επιχείρηση που έχει συσταθεί μετά την
1η Ιανουαρίου 2020 και
ββ) διασφαλίζεται με κατάλληλα μέσα, όπως ο λογιστι-
κός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του
κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους μη επιλέξιμους
τομείς δεν τυγχάνουν ενίσχυσης.
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυποποιη-
μένα, ως ακολούθως:
α) Για τις επιχειρήσεις που είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Κύκλος εργασιών αναφοράς-άθροισμα
κύκλου εργασιών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και
Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εκροών εισρο-
ών]-[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
232/01.03.2021 (Β’ 804) απόφασης, όπως ισχύει,
όπου:
αα) Ο κύκλος εργασιών μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουα-
ρίου και Μαρτίου 2021 και ο κύκλος εργασιών αναφοράς,
όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε περίπτω-
ση που ο κύκλος εργασιών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
ή Μαρτίου 2021, όπως έχει δηλωθεί στην ειδική πλατ-
φόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικός, ο κύκλος
εργασιών του μηνός ή των μηνών που είναι αρνητικός,
θεωρείται για σκοπούς της παρούσας ίσος με μηδέν.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εκροών εισροών ισούται με
το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλω-
σης ΦΠΑ) του έτους 2019 αφαιρουμένου του συνόλου
φορολογητέων εισροών (κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του
έτους 2019, διαιρεμένου με το συνολικό κύκλο εργασι-
ών ΦΠΑ του έτους 2019. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που
έχουν κατά τις 04.01.2021 κύριο ΚΑΔ δραστηριότητας
«Εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών ειδών γενικά
(47.19.10.01)», «Εκμετάλλευση περίπτερου (47.19.10.02)»
και «Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα (47.26)», η ποσοστιαία διαφορών
εκροών εισροών ισούται με το συνολικό κύκλο εργα-
σιών ΦΠΑ (κωδικός 312 δήλωσης ΦΠΑ) του έτους 2019
αφαιρουμένων των εκροών απαλλασσόμενων και εξαι-
ρέσιμων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (κωδικός 310 δή-
λωσης ΦΠΑ) και του συνόλου φορολογητέων εισροών
(κωδικός 367 δήλωση ΦΠΑ) του έτους 2019, διαιρεμένου
με το συνολικό κύκλο εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά
εκροών εισροών είναι μικρότερη του 10% ή ο συνολικός
κύκλος εργασιών ΦΠΑ του έτους 2019 είναι μηδενικός,
θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία
διαφορά εκροών εισροών είναι μεγαλύτερη του 60%,
θεωρείται ίση με 60%.
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, ανα-
φέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που ανα-
λογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι
βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργα-
σίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 2021,
σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται
στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις
υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το
ποσοστό των ημερών κάθε μηνός που ήταν σε αναστολή
εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με 534.
β) Για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε
ΦΠΑ ή είναι υποκείμενες και απαλλασσόμενες από το
ΦΠΑ:
Ενίσχυση = [(Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς-άθροισμα
ακαθάριστων εσόδων μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου
και Μαρτίου 2021) x ποσοστιαία διαφορά εσόδων-εξό-
δων]-[αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή]-ποσό
που έλαβε η επιχείρηση δυνάμει της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ
232/01.03.2021 (Β’ 804) απόφασης, όπως ισχύει,
όπου:
αα) Τα ακαθάριστα έσοδα μηνών Ιανουαρίου, Φε-
βρουαρίου και Μαρτίου 2021 και τα ακαθάριστα έσοδα
αναφοράς, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση. Σε
περίπτωση που τα ακαθάριστα Ιανουαρίου, Φεβρουα-
ρίου ή Μαρτίου 2021, όπως έχουν δηλωθεί στην ειδική
πλατφόρμα «myBusinessSupport» είναι αρνητικά, τα
ακαθάριστα έσοδα του μηνός ή των μηνών που είναι
αρνητικά θεωρούνται για τους σκοπούς υπολογισμού
της ενίσχυσης ίσα με μηδέν.
ββ) Η ποσοστιαία διαφορά εσόδων εξόδων ισούται
με τα ακαθάριστα έσοδα (κωδικός 047 δήλωσης Ε3) του
έτους 2019 αφαιρουμένων των εξόδων του έτους 2019,
διαιρεμένων με τα ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019.
Ως έξοδα λογίζονται τα συνολικά έξοδα (κωδικός 580
δήλωσης Ε3) μειούμενα κατά το ποσό των παροχών σε
εργαζομένους (κωδικός 581 δήλωσης Ε3) και των διά-
φορων λειτουργικών εξόδων κατά το μέρος που αφορά
δαπάνες ενοικίου (κωδικός 585 α/α 14 της ηλεκτρονικής
δήλωσης Ε3). Σε περίπτωση που η ποσοστιαία διαφορά
εσόδων εξόδων είναι μικρότερη του 10% ή τα συνολι-
κά ακαθάριστα έσοδα του έτους 2019 είναι μηδενικά,
θεωρείται ίση με 10%. Σε περίπτωση που η ποσοστιαία
διαφορά εσόδων εξόδων είναι μεγαλύτερη του 60%,
θεωρείται ίση με 60%.
γγ) Οι αποζημιώσεις εργαζομένων σε αναστολή, ανα-
φέρονται στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που ανα-
λογούν στους εργαζομένους της επιχείρησης οι οποίοι
βρίσκονταν σε προσωρινή αναστολή σύμβασης εργα-
σίας, από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Μαρτίου 2021,
σύμφωνα με τις δηλώσεις εργοδοτών, όπως τηρούνται
στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι αποζημιώσεις
υπολογίζονται ανά επιχείρηση σε μηνιαία βάση, ως το
ποσοστό των ημερών κάθε μηνός που ήταν σε αναστο-
λή εργασίας κάθε εργαζόμενος, πολλαπλασιαζόμενο με
534.
Σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων της πα-
ρούσας παραγράφου, για τον υπολογισμό των ποσο-
στιαίων διαφορών εκροών-εισροών ή εσόδων-εξόδων,
κατά περίπτωση, διενεργείται στρογγυλοποίηση στο
πρώτο ποσοστιαίο δεκαδικό ψηφίο.
2. Η ενίσχυση που προκύπτει από την παρ. 1 του πα-
ρόντος άρθρου δεν μπορεί να είναι κατώτερη των ακό-
λουθων ορίων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων
του άρθρου 5 της παρούσας:
α) Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν ενεργό κύριο
ΚΑΔ στις 04.01.2021 έναν από τους περιγραφόμενους
στο Παράρτημα IV, το οποίο και αποτελεί αναπόσπα-
στο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα
έσοδα ενεργού κατά την 04.01.2021 ΚΑΔ δευτερεύου-
σας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο
Παράρτημα ΙV, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική
δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019,
είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντι-
στοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 04.01.2021:
αα) χίλια (1.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαιούχους
που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο κατά την
1η Μαρτίου 2021,
ββ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαι-
ούχους που απασχολούν έναν (1) έως πέντε (5) εργαζό-
μενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου
2021,
Τεύχος B’ 1689/25.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20397
γγ) τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για επιχειρήσεις
δικαιούχους που απασχολούν άνω των πέντε (5) ερ-
γαζομένων και έως είκοσι (20) εργαζομένους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου 2021,
δδ) οχτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για επιχειρήσεις δικαι-
ούχους που απασχολούν άνω των είκοσι (20) εργαζομέ-
νων με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Μαρτίου
2021.
Για τις επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών μετά
την 04.01.2021 λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά
την έναρξη.
β) Για τις λοιπές επιχειρήσεις η ενίσχυση που προκύ-
πτει από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν μπορεί
να είναι κατώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 5
της παρούσας, η ενίσχυση που προκύπτει από τις παρ. 1
και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να υπερβαίνει
το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Ειδικά για
τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα
εργαζόμενο κατά την 1η Μαρτίου 2021 και δεν διαθέ-
τουν ταμειακή μηχανή, η ενίσχυση που προκύπτει από
τις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν δύναται να
υπερβαίνει το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο 5
Έλεγχος σώρευσης
1. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει
του Προσωρινού Πλαισίου, το συνολικό ποσό ενισχύσε-
ων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει
του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, ελέγχεται
σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2, και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των ενός
εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.
Αντιστοίχως, το συνολικό ποσό ενισχύσεων δεν δύναται
να υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιά-
δων (270.000) ευρώ, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, για
τις επιχειρήσει ς που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και το ποσό των δια-
κοσίων εικοσιπέντε χιλιάδων (225.000) ευρώ, σε επίπεδο
ενιαίας επιχείρησης, για τις επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής
παραγωγής.
2. Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση δυ-
νάμει του Κανονισμού de minimis, το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει κατά την
τριετία 2019-2021 από οποιοδήποτε πρόγραμμα, ελέγ-
χεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, και δεν δύναται
να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000)
ευρώ, και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών
για λογαριασμό τρίτων, το ποσό των εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ.
3. Ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται σε πρώτη
φάση αυτόματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με βάση
τα σχετικά στοιχεία που υποβάλει η επιχείρηση κατά την
αίτηση, και το ύψος της ενίσχυσης που λαμβάνει βάσει
της παρούσας προσαρμόζεται ανάλογα, ώστε να μην
οδηγεί σε υπέρβαση των κατά περίπτωση ανωτέρω
ορίων. Σε περίπτωση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης,
στο πλαίσιο της παρούσας, από περισσότερες ή όλες
τις επιχειρήσεις που συνθέτουν ενιαία επιχείρηση, με
την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και
εφόσον, κατόπιν διασταύρωσης των σχετικών αιτήσεων,
διαπιστωθεί ότι το συνολικό ποσό που αιτούνται οι εν
λόγω επιχειρήσεις υπερβαίνει τα ανώτατα κατά περίπτω-
ση όρια των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το ύψος
της ενίσχυσης για κάθε μία από αυτές μειώνεται αναλογι-
κά, με βάση το αιτούμενο από κάθε μία επιχείρηση ποσό,
προκειμένου το συνολικό εγκριθέν ποσό ενίσχυσης ανά
ενιαία επιχείρηση να μην υπερβαίνει τα εν λόγω όρια.
4. Επιπλέον, διενεργείται αυτοματοποιημένος απολο-
γιστικός έλεγχος με βάση τα συνολικά στοιχεία για τις
ενισχύσεις που έχουν χορηγηθεί βάσει του τμήματος
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου, καθώς και τα συνολικά
στοιχεία για τις ενισχύσεις de minimis της τελευταίας
τριετίας, στο Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης ενισχύ-
σεων ήσσονος σημασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας για την
τήρηση του εν λόγω συστήματος.
5. Για τον ανωτέρω σκοπό η ΑΑΔΕ θέτει στη διάθε-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών όλα τα απαραίτη-
τα στοιχεία και κάθε πληροφορία σχετική με την εφαρ-
μογή της παρούσας που τηρούνται στην πλατφόρμα
«myBusinessSupport».
Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής αίτησης
1. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν αί-
τηση για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» η
οποία αποτελεί εφαρμογή του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ
(https://www.aade.gr/mybusinesssupport).
2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 10η Μαΐου 2021.
3. Κατά την αίτηση, η επιχείρηση δηλώνει, το αν αι-
τείται να λάβει την ενίσχυση βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου ή βάσει του Κανονισμού de minimis, τα απαι-
τούμενα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την πλή-
ρωση των προϋποθέσεων της παρούσας, κατά περί-
πτωση, καθώς και το ποσό που αιτείται να λάβει στο
πλαίσιο της παρούσας, εντός των ορίων του άρθρου 4
της παρούσας. Υπόδειγμα της αίτησης περιλαμβάνεται
στο Παράρτημα ΙΙ.Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
4. Η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
«myBusinessSupport» διενεργείται με τη χρήση των
σχετικών διαπιστευτηρίων του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ.
5. Με την είσοδο στην εφαρμογή και την υποβολή
της αίτησης, η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των
δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία
των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού
του τελικού ύψους ενίσχυσης. Επιπροσθέτως, ελέγχε-
ται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση
λογαριασμού -ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσω-
ποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet, η συντακτική
εγκυρότητά του, καθώς και η επαλήθευσή του από το
αντίστοιχο ίδρυμα πληρωμών.
20398 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1689/25.04.2021
6. Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης
της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει στην
πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από
άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης
1. Η αιτούσα επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από
την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της
αίτησής της. Η αιτούσα επιχείρηση δύναται να υποβάλει
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» αίτημα επανεξέ-
τασης, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ως άνω
ενημέρωση. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών απα-
ντά στο αίτημα επανεξέτασης βάσει όλων των στοιχείων
και πληροφοριών που της αποστέλλονται εγγράφως από
την ΑΑΔΕ μαζί με το οικείο αίτημα στο οποίο αφορούν.
2. Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, κα-
ταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ
της δικαιούχου επιχείρησης που δηλώνεται στην Προ-
σωποποιημένη Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ.
3. Η ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί
στην πλατφόρμα «myBusinessSupport», επεξεργάζεται
τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με άλλα στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της και στη συνέχεια πριν από την πλη-
ρωμή δημιουργεί:
α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική
μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο
ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον κωδικό του τρα-
πεζικού λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπη-
ρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός
(προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξερ-
γάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.»
(ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το
πλήθος των συναλλαγών καθώς και το συνολικό ανά
συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.) σύμφωνα
με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης
1. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστα-
σης της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 7 αποστέλλεται
με ασφαλή τρόπο προς τη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών.
2. Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3
του άρθρου 7 αποστέλλεται, μέσω της ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, στη Διεύθυνση Λογαριασμών και
Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαρια-
σμού του ΕΔ No 200 «Ελληνικό Δημόσιο Συγκέντρωση
Εισπράξεων -Πληρωμών» και την πίστωση του ενδιά-
μεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ
GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πλη-
ρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε.» που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό προς
τους δικαιούχους και β) με το ποσό που αφορά το συ-
νολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ Α.Ε.),
σύμφωνα με την 109/12-3-2019 πράξη του Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσι-
οδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους
προς τρίτους.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαρια-
σμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρο-
νικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698
προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές,
με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ Α.Ε. προς τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα
στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής,
μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος
από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προ-
γραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230
0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού.
3. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR71
0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης
τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστι-
κοποιούνται ως έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού.
Για τις αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει
σχετικά τους δικαιούχους, ώστε να διορθώσουν τον
τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση του TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου
να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολου-
θώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από
ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και
πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).
Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες
πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του
τρέχοντος έτους.
4. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια
ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψη-
φιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρη-
ματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:
α) η παρούσα απόφαση,
β) η απόφαση του Υπουργού για την έκδοση του συμ-
ψηφιστικού χρηματικού εντάλματος,
γ) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. δ της παρ. 3
του άρθρου 7,
δ) αντίγραφο της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα
της Ελλάδος και αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπε-
ζας για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.
Για την πληρωμή της εν λόγω ενίσχυσης, η ειδική εντο-
λή πληρωμής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου επέχει
θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
Τεύχος B’ 1689/25.04.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20399
Άρθρο 9
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής
της ενίσχυσης
1. Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επι-
στρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απα-
σχόλησης έως την 31η Αυγούστου 2021, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
2. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύ-
νεται με επιτόκιο αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 2 παρ. 4 της παρούσας.
3. Για το χρονικό διάστημα ως την 31η Δεκεμβρίου
2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος κατά την οποία
η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει
οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων.
4. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το ποσό
της ληφθείσας ενίσχυσης που επιστρέφεται, αποπληρώ-
νεται σε εξήντα (60) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες
δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία
ημέρα του μήνα.
5. Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται εμφανί-
ζεται με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στο
διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή
«myTAXISNet/ο λογαριασμός μου/Προσωποποιημένη
πληροφόρηση/Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης και
Πληρωμή».
6. Το ανωτέρω ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο
και εμφανίζεται στα έσοδα του κρατικού προϋπολογι-
σμού, σε ειδικούς Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων
(ΑΛΕ) που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό.
7. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των
οφειλόμενων ποσών εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις
του ΚΕΔΕ.
8. Για την πλήρωση της προϋπόθεσης διατήρησης του
επίπεδου απασχόλησης της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την 1η
Μαρτίου 2021 έως την 31η Αυγούστου 2021 το επίπεδο
απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των
εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο,
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε
η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι
οικειοθελείς παραιτήσεις.
Άρθρο 10
Υποχρεώσεις δικαιούχων – Κυρώσεις
1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει από την
1η Μαρτίου 2021 έως την 31η Μαΐου 2021 το επίπεδο
απασχόλησης που είχε κατά την 1η Μαρτίου 2021, βάσει
των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Ο έλεγχος θα
πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος
ΕΡΓΑΝΗ και θα αφορά το μέσο όρο του αριθμού των
εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό. Για τον έλεγχο,
από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε
η επιχείρηση κατά την 1η Μαρτίου 2021 εξαιρούνται οι
λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου,
οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι
οικειοθελείς παραιτήσεις.
2. Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσω-
ρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας «myBusinessSupport», μέχρι την 30η
Ιουνίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο
Παράρτημα ΙΙ.Β. της παρούσας, το οποίο και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, σύμφωνα με τις
οδηγίες που θα δοθούν από την ΓΔΟΥ του Υπουργείου
Οικονομικών.
3. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς
της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
υποχρεούνται να μην μετακυλούν εις ολόκληρον ή με-
ρικώς στους πρωτογενείς παραγωγούς τη χορηγούμενη
δυνάμει της παρούσας ενίσχυση.
4. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί
αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋ-
ποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.
5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης
από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο
ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρού-
σας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης, ή υπο-
βολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την
ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου,
σύμφωνα με την κείμενη σχετική εθνική και ενωσιακή
νομοθεσία.
6. Σε περίπτωση συγχρηματοδότησης, ο δικαιούχος-
λήπτης της ενίσχυσης υποχρεούται να παράσχει κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί
η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης του παρό-
ντος προγράμματος ενίσχυσης, στα αρμόδια όργανα.
7. Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά
στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερί-
δα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής
της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος,
ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομο-
θεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιο-
λογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και
δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή
πρωτοτύπων, ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοι-
νώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων
των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγρά-
φων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.
8. Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των δι-
ατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή
στοιχεία που τροποποιούν το ύψος των ακαθάριστων
εσόδων, του κύκλου εργασιών ή τους ΚΑΔ ή δεν απο-
τυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων με σκοπό, είτε την υπαγωγή της αιτούσας στις
διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 75) η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως τροποποιήθηκε με
20400 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 1689/25.04.2021
το άρθρο τέταρτο της από 13.4.2020 πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 84)
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020
(Α΄ 104), η Α.Α.Δ.Ε. δύναται:
α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορή-
γηση της επιστρεπτέας προκαταβολής και να ενημερώ-
σει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών με
τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία,
β) να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πι-
θανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις στις αναλυτικές και
συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων της παρ. 3 του
άρθρου 7, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες
υπηρεσίες,
γ) να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονο-
μικού Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώμα-
τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την εξακρίβωση
πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε
βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης
ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 11
Υποχρέωση διαφάνειας
1. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει του Προ-
σωρινού Πλαισίου στο πλαίσιο της παρούσας αναρτώ-
νται από την αρμόδια υπηρεσία στην εφαρμογή της ΕΕ
για την διαφάνεια “Transparency Award Module” (ΤΑΜ),
εντός ενός έτους από την χορήγησή τους, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο σημείο 88 του Προσωρινού Πλαισίου
και στην υποπαρ. Β11 της παρ. Β’ του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).
2. Με τη λήψη της ενίσχυσης τεκμαίρεται η συναίνεση
του δικαιούχου-λήπτη της ενίσχυσης για τη δημοσιοποί-
ηση των στοιχείων για την ενίσχυση που έλαβε.
Άρθρο 12
Τήρηση αρχείου – Υποβολή εκθέσεων
1. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών έχει τη γενική
εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης
της δράσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναλαμ-
βάνει την υποχρέωση της επιβεβαίωσης τήρησης των
υποχρεώσεων των δικαιούχων της ενίσχυσης, αποκλει-
στικά και μόνο στη βάση παραστατικών και εγγράφων
που της έχουν υποβληθεί από την ΑΑΔΕ ή άλλο αρμόδιο
φορέα, και τηρεί λεπτομερή αρχεία για τουλάχιστον δέκα
(10) έτη από την ημερομηνία χορήγησης των μεμονωμέ-
νων ενισχύσεων, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τηρή-
θηκαν οι απαιτούμενες, εκ της παρούσας, προϋποθέσεις
για την χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής. Επί-
σης, η εν λόγω υπηρεσία μεριμνά για την ανάρτηση των
ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει του Προσωρινού
Πλαισίου στο ΤΑΜ, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12
της παρούσας, καθώς και για την υποβολή των ετήσιων
εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα προβλεπό-
μενα στο σημείο 89 του Προσωρινού Πλαισίου.
2. Η ΑΑΔΕ υποχρεούται να αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Οικονομικών κάθε απαιτούμενη πληροφο-
ρία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης,
ιδίως στοιχείων που απαιτούνται στο πλαίσιο υποβολής
των προβλεπόμενων ετήσιων εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή”.

Tagged

2 σχόλια στο “Έτσι υπολογίζεται η Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7 | Έως τις 10.5 οι αιτήσεις, 20% η μείωση τζίρου

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *