crete

Περιφέρεια Κρήτης: Διαγωνισμός για σχεδιασμό Οικοτουριστικού Πακέτου Διακοπών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός Οικοτουριστικού Πακέτου Διακοπών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του έργου DESTIMED PLUS: Οικοτουρισμός στους προορισμούς της Μεσογείου : Από την παρακολούθηση και το σχεδιασμό ως την προώθηση και την υποστήριξη των πολιτικών του χρηματοδοτικού πλαισίου INTERREG MED.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα πλαίσια του Ν. 4412/16 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
Προϋπολογισμός : 30.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αντικείμενο διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου για τον «Σχεδιασμό, Παρακολούθηση και Δοκιμή ενός Οικοτουριστικού Πακέτου Διακοπών, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πιλοτικής Δράσης του έργου DESTIMED PLUS του χρηματοδοτικού πλαισίου INTERREG MED.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20/08/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία
αποσφράγισης , ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

moniΤο έργο DestiMED PLUS στοχεύει στην διασύνδεση του τουρισμού με την προστασία του περιβάλλοντος θέτοντας στην πράξη ένα συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των προϊόντων του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι διοικητικές διαδικασίες  αλλά και η νομοθεσία όσον αφορά τις περιοχές αυτές σε όλη την περιοχή της Μεσογείου  θα πρέπει να ενισχυθεί. Το έργο θα ιδρύσει μία σύμπραξη παραγόντων που ασχολούνται με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο  οι οποίοι  θα εργάζονται για την προώθηση του οικοτουρισμού της Μεσογείου με κύριο στόχο να ενδυναμώσουν το διοικητικό και πολιτικό πλαίσιο όσον αφορά στον οικοτουρισμό.

Βασική πρόκληση του έργου είναι να υποστηρίξει τις μεσογειακές περιφέρειες να ενδυναμώσουν τις συνθήκες για την ενίσχυση του οικοτουρισμού στις προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου.  Το έργο θα επιτρέψει την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την ανάπτυξη ενός οικοτουριστικού μοντέλου κατάλληλου για τη Μεσόγειο, το οποίο θα υιοθετηθεί από τις περιφέρειες που συμμετέχουν αλλά και θα επεκταθεί πέρα από αυτές.

Αντικείμενο –Προδιαγραφές Έργου

Το προκηρυσσόμενο έργο αφορά στην επιλογή αναδόχου  για την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο σχεδιασμό ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών 3-5 ημερών, το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού και θα σχεδιαστεί για την προστατευόμενη  περιοχή natura «Δυτικά Αστερούσια». Το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και για το λόγο αυτό  θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετρήσεις για το οικολογικό του αποτύπωμα και επίσης να αξιολογηθεί με βάση 4 βασικούς δείκτες: περιβαλλοντικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και βιώσιμης διαχείρισης. Ο σχεδιασμός  αυτού του πακέτου θα περιλαμβάνει τρία στάδια (πρώτος έλεγχος, πλήρης δοκιμή και τελικός έλεγχος). Ο ανάδοχος εκτός από τον αρχικό σχεδιασμό του πακέτου θα πρέπει στη συνέχεια να προβεί στην αναβάθμισή του βάσει των εγκριθέντων σχεδίων βελτίωσης που θα προκύψουν από τις αξιολογήσεις του πακέτου. Θα πρέπει επομένως να είναι σε θέση να σχεδιάσει και τα τρία στάδια δοκιμών.

ksd
adv

Σε όλη την παραπάνω διαδικασία θα πρέπει να συνεργαστεί με το  «Τοπικό Συμβούλιο  Οικοτουρισμού» (Lοcal Ecotourism Consortium)- LEC, το οποίο θα το δημιουργήσει αρχικά με τον τρόπο που περιγράφεται στο Τεχνικό Δελτίο του έργου. Η δημιουργία αυτού του συμβουλίου θα είναι αποτέλεσμα μίας εκδήλωσης «συμμετοχικού σχεδιασμού» όπου θα προσδιοριστούν οι κύριοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό (τόσο δημόσιοι όσο και ιδιωτικοί) και η οποία θα διεξαχθεί από τον ανάδοχο του έργου. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει η χαρτογράφηση «ενδιαφερόμενων μερών» που θα κληθούν επίσημα να συμμετάσχουν στο LEC.

Το LEC θα αποτελέσει ένα «διακυβερνητικό όργανο» το οποίο θα συμμετέχει ενεργά σε όλη τη διαδικασία του έργου.  Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι του τουριστικού τομέα, της τοπικής κοινωνίας (π.χ σύλλογοι) και της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα μπορούν  να συμμετέχουν στον καθορισμό και την εφαρμογή του οικοτουριστικού προϊόντος. Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των φορέων που συμμετέχουν στο LEC καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου.

Εκτός από τα παραπάνω, ο ανάδοχος θα είναι ακόμη υπεύθυνος και  για την Παρακολούθηση, Μέτρηση, Ανάλυση και Αξιολόγηση της βιωσιμότητας του πιλοτικού πακέτου με βάση  τα πρότυπα  του Δικτύου για τον Οικοτουρισμό στη Μεσόγειο-MEET (Mediterranean Experience of EcoTourism).

Ανά ενότητα το αντικείμενο έχει ως εξής:

Α) Δημιουργία του Τοπικού Συμβουλίου Οικοτουρισμού. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσδιορίσει τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό (τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς) που θα κληθούν (“χαρτογράφηση ενδιαφερόμενων μερών”) επίσημα να συμμετάσχουν στο LEC. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι του τουρισμού, ιδίως των παρόχων υπηρεσιών (ιδιωτικός τομέας), οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως να συμμετάσχουν στον καθορισμό και την εφαρμογή του προγράμματος οικοτουρισμού. Μέσα από προκαθορισμένες συναντήσεις θα πρέπει να καθοριστεί ένα σχέδιο  για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα μέσα από τη συνεργασία των φορέων που συμμετέχουν θα υποβάλει σχέδιο για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Β) Ανάπτυξη και δοκιμή του πιλοτικού πακέτου τουρισμού. Σχεδιασμός σε συνεργασία με εξειδικευμένο Τουριστικό Πράκτορα, ενός οικοτουριστικού πακέτου διακοπών για την προστατευόμενη  περιοχή natura «Δυτικά Αστερούσια», το οποίο θα περιλαμβάνει δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού έχοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς θα μετρηθεί το οικολογικό του αποτύπωμα και θα αξιολογηθεί βάσει τεσσάρων βασικών δεικτών (περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και βιώσιμης διαχείρισης).  Σχεδιασμός τριών  δοκιμών(πρώτος έλεγχος, πλήρης δοκιμή, τελικός έλεγχος)  για την αξιολόγηση του πακέτου και σχεδιασμός των  σχεδίων βελτίωσης που θα προκύψουν από τις αξιολογήσεις.

Γ) Παρακολούθηση, Μέτρηση, Ανάλυση και Αξιολόγηση της βιωσιμότητας του πιλοτικού πακέτου με βάση  τα πρότυπα  του Δικτύου για τον Οικοτουρισμό στη Μεσόγειο-MEET (Mediterranean Experience of EcoTourism). Συγκεκριμένα, μιλώντας για το πιλοτικό πακέτο, θα πρέπει να μετρηθεί η βιωσιμότητά του με βάση τέσσερις δείκτες (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και βιώσιμης διαχείρισης) και γενικότερα:

α.  να δημιουργήσει έναν σταθερό μηχανισμό παρακολούθησης των επιπτώσεων και των οφελών οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό εντός μιας προστατευόμενης περιοχής

β.  να εμπλέξει τους παρόχους υπηρεσιών ως μέρος του πακέτου σε μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης της επίτευξης βιωσιμότητας.

γ.  να δηλώσει στην τουριστική αγορά την πραγματική βιωσιμότητα του προϊόντος (δηλαδή το πακέτο).

Όλες οι λεπτομέρειες και η προκήρυξη, ΕΔΩ.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *