aia
© ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Τι ισχύει για τις πτήσεις εξωτερικού – notam | Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα | Κατάργηση ορίου από Ρωσία | ΦΕΚ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΙΣ

NOTAM για τις πτήσεις εξωτερικού εξέδωσε η ΥΠΑ, ενώ την ίδια στιγμή δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ, οι προϋποθέσεις εισόδου στην χώρα, με όλα τα μέσα, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Πιο αναλυτικά, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει στο επιβατικό κοινό τις νέες αεροπορικές οδηγίες προς επιβάτες πτήσεων εξωτερικού που έχουν ως στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19.

Mε ισχύ από τις 14 Μαΐου έως τις 24 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 το πρωί, τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή του μέτρου απαγόρευσης εισόδου των υπηκόων τρίτων κρατών, (δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν).

Ειδικότερα, η αεροπορική οδηγία (notam) προβλέπει:

*Απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν. Από την αεροπορική οδηγία εξαιρούνται και οι επιβάτες μόνιμοι κάτοικοι των ακόλουθων 21 χωρών: Αυστραλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ, Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη.

ksd PRIMAGEL
adv

*Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη χώρα.

*Προϋπόθεση εισόδου, είναι για τους ταξιδιώτες προς Ελλάδα: α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο να έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους, ή β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα, ή γ) εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα πρέπει να φέρουν βεβαίωση νόσησης ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης που έχει εκδοθεί από δημόσια αρχή.

*Η υποχρέωση των προϋποθέσεων, (εμβόλιο ή αρνητικό τεστ ή βεβαίωση νόσησης), για είσοδο στη Ελλάδα ισχύει και για παιδιά από πέντε ετών και άνω.

* Σε όλους τους επιβάτες εξωτερικού επιπρόσθετα θα γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος (rapid test) κατά την άφιξή τους, βάση της διαδικασίας που προβλέπει το Passenger Locator Form. Σε περίπτωση που τα τεστ διαπιστώσουν επιβάτη θετικό η καραντίνα θα ισχύει για 14 μέρες.

Και το ΦΕΚ

Το ΦΕΚ έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29925
Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
και ιδίως των περ. α), γ), δ), ε) και θ) της παρ. 2 και των
περ. α), β), γ) και στ) της παρ. 4 αυτού,
β. των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 68), η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου
άρθρου και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84). Οι
ανωτέρω Πράξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από 14.3.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)
και η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ιδίως της παρ. 1 αυτού,
δ. του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το
άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και ιδίως των παρ. 1
και 2 αυτού,
ε. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ. των άρθρων 2 και 10 του ν. 4633/2019 «Σύσταση
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις
για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου
Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
ι. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168),
ια. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ιβ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιγ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιδ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ιε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ιστ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιζ. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιη. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιθ. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902),
κ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805) και
κα. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.27706/29.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Επικρατείας «Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων
συνδέσεων της χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη
χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν
και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται
από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοιού COVID-19 και ειδικές ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ σε συγκεκριμένες
χώρες» (Β’ 1823).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα,
10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1872), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων σε
διάφορες χώρες και του γεγονότος ότι η πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί να πλήττει, κατά την
παρούσα περίοδο, μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που καθιστά αναγκαία τη θέσπιση ειδικών προϋποθέσεων για την είσοδο στη χώρα.
5. Τις από 9.4.2021, 16.4.2021 και 5.5.2021 εισηγήσεις
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας
έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.29924/13.5.2021 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών
Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα
όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε
σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο
ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών
συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Επικράτεια.
Άρθρο δεύτερο
Εξαιρέσεις
1. Η απαγόρευση του άρθρου πρώτου δεν ισχύει για
τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων
των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί
έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των
ανηλίκων τέκνων τους.
2. Η απαγόρευση του άρθρου πρώτου δεν ισχύει για
τους μονίμους κατοίκους των εξής κρατών: Αυστραλία,
Τεύχος B’ 1969/14.05.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907
Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισραήλ,
Καναδάς, Λευκορωσία, Μπαχρέιν, Νέα Ζηλανδία, Νότια
Κορέα, Κατάρ, Κίνα, Κουβέιτ, Ουκρανία, Ρουάντα, Ρωσική
Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη,
Ταϊλάνδη, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η είσοδος
στη χώρα δεν περιορίζεται από τις επιμέρους διατάξεις
της παρούσας.
3. Η απαγόρευση του άρθρου πρώτου δεν καταλαμβάνει: α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές
και επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, υπό την προϋπόθεση ότι η είσοδός τους στη χώρα συνέχεται με την
άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, όπως
επίσης οδηγούς και επιβαίνοντες οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής που εισέρχονται στην επικράτεια για
νοσηλεία, β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της
ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη
της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών
αποστολών, δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών
αρχών και αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών
οργανισμών, μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς,
στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και των λοιπών
οργάνων ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων
μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε) προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα και το τεχνικό
προσωπικό των μισθωμένων πτητικών μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό
για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση
(transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα που φροντίζουν
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), θ) κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, καθώς και
ι) εποχικά εργαζόμενους στους τομείς της γεωργίας και
αλιείας, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν άπαξ στη χώρα
κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπει η άδεια εργασίας τους. Όλα τα πρόσωπα της παρούσας αποδεικνύουν
την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα.
4. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγόρευση της παρούσας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν
αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό τους
στη χώρα για εξαιρετικούς λόγους, τηρουμένων πάντως
των λοιπών διατάξεων της παρούσας.
Άρθρο τρίτο
Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα
1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator
Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.
gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από
την άφιξή τους στη χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της
ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα
με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα,
θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο
σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.
2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, οφείλουν:
α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό
COVID-19 και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια
αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο
του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο,
τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των
δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους ή
β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που
έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος βα) εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην
Ελλάδα, ββ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια
της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια
έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και βγ) φέρουν βεβαίωση της
ως άνω διάγνωσης, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική,
ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό
αναγράφεται στο διαβατήριο.
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα φέρουν βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο
PCR ή αντιγόνου ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών
από την αναγραφόμενη σε αυτό ημερομηνία νόσησης
που έχει εκδοθεί α) από δημόσια αρχή σύμφωνα με την
οικεία νομοθεσία, β) από εργαστήρια αναφοράς της
χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά
εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά
εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική
αρχή πιστοποίησης της χώρας, γ) στην αγγλική, γαλλική,
γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία
περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως
αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.
Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και
για ανηλίκους από πέντε ετών και άνω.
3. Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου ταξιδιωτών στη Χώρα
των παρ. 1 και 2, επιδεικνύονται από τους ταξιδιώτες στο
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο δύναται
να επικουρείται για τον σκοπό αυτό και από κλιμάκια της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για έλεγχο
εγκυρότητας και πληρότητας, κατόπιν συνδρομής που
παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
4. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς
και οι εταιρίες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών
υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την
επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απαραίτητα έγγραφα που περιγράφονται στις παρ. 1 και 2
και σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης αυτής
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη
με ευθύνη και έξοδά τους.
5. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται σε
δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο ή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19
(rapid test) στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου και οφείλουν, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη
χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με
την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 (Β’ 1872)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι
έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Γενικής
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με
τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.
6. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό
έλεγχο της παρ. 5 παραμένουν σε χώρο της πύλης εισόδου, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου.
7. Τα πρόσωπα της παρ. 5 υπόκεινται σε προσωρινό
περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής
διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για
δεκατέσσερις (14) ημέ ρες στις περιπτώ σεις ανί χνευσής
τους ως θετικών στον κορωνοϊ ό COVID-19.
8. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και
χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της
περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020
(Α’ 76), διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000)
ευρώ. Ειδικώς στην περίπτωση παραβίασης της παρ. 1,
το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια (500)
ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα
(ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων
(Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των
κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19».
9. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα του παρόντος
οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα
παραμονής τους στη χώρα, να τηρούν τα έκτακτα
μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως
εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο τέταρτο
Πύλες εισόδου
1. Τα μέτρα του άρθρου τρίτου εφαρμόζονται για όλα
τα πρόσωπα των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου δεύτερου
στις εξής πύλες εισόδου:
α) τους διεθνείς αερολιμένες της χώρας,
β) τους λιμένες Πατρών, Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας
και
γ) τους συνοριακούς σταθμούς γα) Προμαχώνα και
Ορμενίου, σε εικοσιτετράωρη βάση, και γβ) Ευζώνων,
από τις 7:00 έως τις 23:00.
2. Για τις υπόλοιπες χερσαίες πύλες εισόδου, επιπλέον
των προϋποθέσεων του άρθρου τρίτου, ισχύουν ειδικές
ρυθμίσεις ως εξής:
α) Έλληνες πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων, με τα οποία αυτοί έχουν
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους, κάτοχοι άδειας παραμονής, κάτοχοι
Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, πρόσωπα που
έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα, καθώς και
πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα για τις απολύτως
αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετακινήσεις που
αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα δύνανται να
εισέρχονται στη χώρα μέσω των συνοριακών σημείων
ελέγχου Κακαβιάς από τις 7:00 έως τις 19:00 και Κήπων
από τις 7:00 έως τις 23:00. Το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο εισόδου από το συνοριακό σταθμό Κακαβιάς είναι
τετρακόσια (400) άτομα ημερησίως, χωρίς να υπολογίζονται οι οδηγοί φορτηγών.
β) Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά
εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών σημείων ελέγχου:
βα) Προμαχώνα και Ορμενίου,
ββ) Ευζώνων, Κήπων, Εξοχής και Νυμφαίας από τις 7:00
έως τις 23:00,
βγ) Κακαβιάς από τις 7:00 έως τις 19:00.
Για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2
του άρθρου τρίτου. Οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων
υπόκεινται σε δειγματοληπτική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Άρθρο πέμπτο
Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά
με θαλάσσιες συνδέσεις
1. α) Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφορικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, εφόσον προέρχονται από Κράτη για τα οποία δεν
ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα και εφόσον οι
επιβαίνοντες έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό ή έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό
COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που έχει διενεργηθεί με
τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών,
πριν την άφιξή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό ή φέρουν βεβαίωση νόσησης ή
θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο PCR ή αντιγόνου ισχύος
δύο (2) έως εννέα (9) μηνών. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου
τρίτου.
β) Για τα πλοία της περ. α) τα οποία δεν προέρχονται
από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της
Συμφωνίας Σένγκεν, ο πρώτος κατάπλους στην ελληνική
Επικράτεια πραγματοποιείται αποκλειστικά σε λιμένες
που αποτελούν πύλες εισόδου Σένγκεν.
γ) Τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν τον κατάπλου των
πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή,
με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με τα στοιχεία που
αφορούν στον εμβολιασμό ή στο αρνητικό τεστ PCR ή
στη βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης των επιβαινόντων στο πλοίο.
δ) Επιβαίνοντες των πλοίων αναψυχής που δεν καλύπτουν τις υποχρεώσεις της περ. α) κατά τον κατάπλου
τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα, υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο ή εξέταση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων των ελέγχων,
οι επιβαίνοντες παραμένουν επί του σκάφους, σε περίπτωση δε ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό
COVID-19 παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό για
δεκατέσσερις (14) ημέρες.
2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του
διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των πλοίων
της παρ. 1 διασφαλίζεται:
α) Το σύνολο των επιβατών των πλοίων ως εξής:
αα) πλοία με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα
(12) επιβάτες, με το σύνολο αυτών,
αβ) πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών
άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η κάθε φορά υπερβαίνουσα τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα
μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μείωση δεν
προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται
στον αμέσως επόμενο.
β) Πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) και
έως δεκαπέντε (15), μία (1) εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν
άνω των δεκαπέντε (15) καμπινών διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.
γ) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.
3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων
συνδέσεων με την Τουρκία και την Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων
με πλοία, καθώς και κενά επιβατών πλοία αναψυχής,
ανεξαρτήτως σημαίας.
4.α) Ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια πλοίων
αναψυχής κενών επιβατών, ανεξαρτήτως σημαίας,
που προέρχονται από την Αλβανία και την Τουρκία,
επιτρέπεται εφόσον οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες και τα
μέλη των πληρωμάτων έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών τον εμβολιασμό ή
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, που
έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή
ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την άφιξή τους στον
πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου ή φέρουν βεβαίωση
νόσησης ή θετικής διάγνωσης με τη μέθοδο PCR ή
αντιγόνου ισχύος δύο (2) έως εννέα (9) μηνών. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου,
β) για τα πλοία της περ. α), ο πρώτος κατάπλους στην
ελληνική Επικράτεια επιτρέπεται:
βα) στους λιμένες Κέρκυρας, Ηγουμενίτσας και Πρέβεζας για τα προερχόμενα από την Αλβανία πλοία,
ββ) στους λιμένες Καβάλας, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου,
Κω και Ρόδου για τα προερχόμενα από την Τουρκία
πλοία,
βγ) τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν τον κατάπλου των
πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή,
με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με τα στοιχεία που
αφορούν στον εμβολιασμό ή στο αρνητικό τεστ PCR ή
στη βεβαίωση νόσησης ή θετικής διάγνωσης των επιβαινόντων στο πλοίο,
γ) στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της
παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες
ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής,
διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
5. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του
πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές
των πλοίων της παρ. 1 καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος
υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμάνια,
όρμους ή ακτές, να τηρούν τα οριζόμενα στις οδηγίες
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων COVID-19 σε
ιδιωτικά πλοία αναψυχής μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 και
στις οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων
κορωνοϊού COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.
gr/el/).
6. Για κάθε παράβαση των παρ. 1, 2 και 3 επιβάλλεται,
χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις,
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής,
κατά περίπτωση:
α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,
β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή,
καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.
Άρθρο έκτο
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
1. Τα προσωπικά δεδομένα των ταξιδιωτών που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα PLF κατ’ εφαρμογή της παρούσας δύνανται να διαβιβάζονται στον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος
τα επεξεργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του,
μεταξύ των οποίων είναι και η επιδημιολογική επιτήρηση και η επιδημιολογική διερεύνηση της νόσου του
κορονοϊού COVID-19. Ο ΕΟΔΥ ορίζεται ως Υπεύθυνος
Επεξεργασίας σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου
4 περ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] και του ν. 4624/2019
(Α’ 137).
2. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της
εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα
με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε
με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρέχονται όλα
τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας,
τηρούμενης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο έβδομο
Ισχύς – Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρμογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.
2. Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος της
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.27706/29.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας
«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της
χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων
τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19 και ειδικές
ρυθμίσεις σε περίπτωση εμβολιασμού ή αρνητικού τεστ
σε συγκεκριμένες χώρες» (Β’ 1823).
3. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τις
14 Μαΐου 2021 και ώρα 06:00 έως και τις 24 Μαΐου 2021
και ώρα 06:00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και
Οικονομικών Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Προστασίας Εργασίας και
του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων
ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Υγείας Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Υποδομών και Υφυπουργός Υποδομών
Μεταφορών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Επικρατείας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ”.

2 σχόλια στο “ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ: Τι ισχύει για τις πτήσεις εξωτερικού – notam | Προϋποθέσεις εισόδου στη χώρα | Κατάργηση ορίου από Ρωσία | ΦΕΚ

Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *