tax

Grant Thornton: 10 σημαντικές επεξηγήσεις για την χθεσινή ΠΝΠ|Φορολογία και Κορωνοϊος

Q & A ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΕΥ ΦΟΡΕΙΣ

Λόγω της έντονης πίεσης που υπάρχει στα συναρμόδια υπουργεία, από τις οικονομικές εξελίξεις γύρω από τα μέτρα για τον κορωνοϊό και των συνεχών αλλαγών και διευκρινίσεων, υπάρχει μια συγκεχυμένη για τις ανακοινώσεις και τα όσα προβλέπουν οι ρυθμίσεις στις ΚΥΑ και τις ΠΝΠ.

grant thorntonΗ μεγάλη συμβουλευτική και ελεγκτικολογιστική εταιρία Grant Thornton, προχώρησε στην σύνταξη 10 απαντήσεων για θέματα που προβλέπει η χθεσινή ΠΝΠ, ενώ ετοίμασε και έναν μικρό οδηγό για την Φορολογία και τον Κορωνοϊό.

Οι ρυθμίσεις

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30/03/2020 σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις:

 • Σε ποιες περιπτώσεις παρέχεται έκπτωση 25% για εμπρόθεσμη καταβολή φορολογικών οφειλών;

Στις επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, στους εργαζομένους αυτών, των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί, καθώς και στους εκμισθωτές ακινήτων που θα λάβουν μειωμένο κατά 40% μίσθωμα:

– Εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30/03/2020 έως και τις 30/04/2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης της ρύθμισης.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Υπ. Οικ., ειδικά για τις οφειλές Μαρτίου που εμπίπτουν το καθεστώς έκπτωσης 25% πρόκειται να παραταθεί η προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής μέχρι την 10/4/2020.

Επίσης, αναμένεται να διευκρινιστεί πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός έκπτωσης για τους φορολογουμένους.

 • Ισχύει έκπτωση 25% για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής;

– Οι οφειλές ΦΠΑ και οι οφειλές από παρακρατούμενους φόρους που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και είναι καταβλητέες από 30/03/2020 έως και 30/04/2020 οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν θα υπόκεινται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

– Η εξόφληση του ΦΠΑ που είναι καταβλητέος από 30/03/2020 έως 30/04/2020, σε δύο δόσεις με ενεργοποίηση της σχετικής επιλογής στην υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ (κωδικός 523) και δεν έχει υπαχθεί σε οποιοδήποτε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, δεν υπόκειται στην έκπτωση του 25% ούτε σε οποιαδήποτε άλλη έκπτωση.

 • Τι ισχύει για την πληρωμή επιταγών και άλλων αξιογράφων;

Για το χρονικό διάστημα από 30/03/2020 έως 31/05/2020 και για τις επιχειρήσεις που έχει διακοπεί η λειτουργία τους και τις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου.

Η αναστολή καταλαμβάνει όλα τα αξιόγραφα, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα εντός 3 εργάσιμων ημερών από τις 30/03/2020 για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις, ενώ για τις επιχειρήσεις που αναμένεται να προστεθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψής τους.

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων.

 • Ποια μέτρα λαμβάνονται για κομιστές αξιογράφων που πλήττονται από την αναστολή πληρωμής;

Οι κομιστές αξιογράφων που κατά την 30/03/2020 δεν εντάσσονται στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ, έχουν την δυνατότητα να λάβουν από την 01/04/20 και εφεξής τα ευεργετήματα της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, καθώς και το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%, εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Ο κύκλος εργασιών υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

 • Τι είναι η κρατική ενίσχυση με την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής;

Παρέχεται η δυνατότητα στις πληγείσες επιχειρήσεις ενίσχυσης επιστρεπτέας, εν όλω ή εν μέρει, με την  μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Η ενίσχυση είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή. Αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBysinessSupport, στην οποία, όπως ανακοινώθηκε με Δελτίο Τύπου, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να εγγραφούν από 02/04 έως 10/04/2020. Αναμένεται να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις με σχετική Υπουργική Απόφαση.

 • Πότε παρέχεται μείωση ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται;

– Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά 25% επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, των αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου του έτους 2020.

 • Ποιες φορολογικές προθεσμίες αναστέλλονται;

– Η κοινοποίηση πράξεων προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου και οριστικών πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου έως 30/04/2020.

– Η επιβολή διασφαλιστικών μέτρων του Ν. 4174/2013 για όσο χρόνο αναστέλλεται η λειτουργία των δικαστηρίων.

– Η προθεσμία για τη διατύπωση από τον φορολογούμενο απόψεων ή αντιρρήσεων σχετικά με τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου ή προστίμου του Ν. 4174/2013 έως 31/05/2020

– Οι προθεσμίες σχετικά με πληροφορίες, αντίγραφα βιβλίων και στοιχείων ή άλλα έγγραφα που ζητούνται από τη Φορολογική Διοίκηση στο πλαίσιο ελέγχου έως 31/05/2020.

– Οι προθεσμίες για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής του ν. 4174/2013 που έχουν λήξει ή λήγουν από την 11/03/2020 έως και την 31/05/2020 αναστέλλονται για 60 ημέρες.

-Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» του ν. 4557/2018, για χρονικό διάστημα 3 μηνών από 30/03/2020.

Επιπλέον, Οι προθεσμίες παραγραφής της αξίωσης της Φορολογικής Διοίκησης για την έκδοση πράξης προσδιορισμού φόρου ή προστίμου που λήγουν από 30/03 έως και την 31/05/2020 παρατείνονται έως 31/07/2020.

 • Τι ισχύει για προθεσμίες σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών;

Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και άλλων πράξεων που προβλέπονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 και την ρύθμιση δανείων με προστασία της πρώτης κατοικίας του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών μηνών από την 30/3/2020, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμη αίτηση για την υπαγωγή στις παραπάνω διαδικασίες.

– Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων των νόμων 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης, για οφειλέτες που ανήκουν στους πληγέντες από τον COVID-19.

 • Τι ισχύει για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων;

– Παρατείνεται έως τις 30/06/2020 η προθεσμία δημοσιοποίησης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων των εκδοτών με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία προβλέπεται στο ν. 3556/2007 για τη χρήση που λήγει 31/12/2019.

 • Πώς γίνονται εναλλακτικά οι συνεδριάσεις των Δ.Σ. έως 30/06/2020;

H λήψη των αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μπορεί να λαμβάνει χώρα και με τηλεδιάσκεψη για όλα ή για κάποια από τα μέλη τους, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, καθώς και δια περιφοράς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υπογραφές των μελών του συλλογικού οργάνου μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Ομοίως με τηλεδιάσκεψη έχει ήδη προβλεφθεί (ΠΝΠ 20/3/2020) ότι μπορούν να γίνονται οι Γενικές Συνελεύσεις.

Ενημερωμένο έως 31/3/2020, ώρα 20.00.

Φορολογία και Κορωνοϊος
 • Παράταση καταβολής φόρων μέχρι τέλη Αυγούστου 2020: Παρατείνονται μέχρι την 31.08.2020, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, δόσεις ρύθμισης αλλά και οφειλές Φ.Π.Α. που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Η παράταση αφορά επιχειρήσεις με κύριο ενεργό κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά  την 20.03.2020, που περιλαμβάνεται στην επικαιροποιημένη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ του Υπ.Οικ. ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/3/2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους αναγραφόμενους στο λίστα, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020. Για την εφαρμογή της παράτασης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να διατηρούν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας μετά την ολοκλήρωση του μέτρου.
 • Φορολογικά μέτρα για την αντιμετώπιση του οικονομικού σοκ λαμβάνουν τα κράτη, το ένα μετά το άλλο: Στην Ιταλία δίνονται μειώσεις φόρου για επιχειρήσεις που είδαν μειώσεις στους τζίρους τους άνω του 25%. Η Κίνα εξαιρεί από το ΦΠΑ μία σειρά από υπηρεσίες όπως ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες εστίασης, ξενοδοχειακές υπηρεσίες στις οποίες κανονικά επιβάλλεται ΦΠΑ με συντελεστή 6%. Επίσης στην Κίνα ο χρόνος έκπτωσης των ζημιών για επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα επεκτείνεται από 5 στα 8 χρόνια. Στην Γερμανία συζητείται η εφαρμογή ενός προσθέτου φόρου αλληλεγγύης 5,5% στα υψηλά εισοδήματα. Στις Η.Π.Α. προωθείται η μείωση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών που βαρύνει εργοδότη και εργαζόμενο. Στην Ταϊλάνδη μειώνονται παρακρατούμενοι εταιρικοί φόροι από 3% σε 1,5% μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2020. Στις περισσότερες χώρες έχει ήδη δοθεί παράταση υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων.
 • Επιπρόσθετα μέτρα που πρέπει να εξετασθούν λόγω COVID-19: Ενδιαφέρον μέτρο  αποτελεί ότι στο Hong Kong ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2020 εφάπαξ μείωση φόρου στους μισθωτούς ύψους περίπου 2400 Ευρώ και εφάπαξ επίδομα σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ύψους περίπου 1200 Ευρώ. Στην Ελλάδα εκτιμούμε ότι με τα νέα δεδομένα στην κατανάλωση (καθίζηση δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες που δεν αφορούν βασικές ανάγκες) είναι εξωπραγματικό να ζητείται από τα φυσικά πρόσωπα να καταναλώνουν το 30% του (προ φόρων) εισοδήματός τους, και μάλιστα μόνο ηλεκτρονικώς, προκειμένου να μην τους επιβάλλεται επιπλέον φορολογική επιβάρυνση 22% στη διαφορά. Στο πλαίσιο των μέτρων πρέπει να δοθεί επίσης παράταση και σε σημαντικές προθεσμίες της φορολογικής διοίκηση (π.χ. για αίτηση προσώπων που απαλλάσσονται από αλληλέγγυα ευθύνη για χρέη νομικού προσώπου και αίτηση για υπαγωγή στον νέο νόμο περί εναλλακτικής φορολόγησης των μη κατοίκων προσώπων υψηλού πλούτου).
 • Μη εφαρμογή ευρωπαϊκών απαγορεύσεων για κρατικές ενισχύσεις λόγω COVID-19: Η νομοθεσία της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποζημιώνουν τις εταιρείες για τις ζημίες που οφείλονται άμεσα σε έκτακτα γεγονότα. Συνεπώς τα μέτρα που θα ληφθούν στον αεροπορικό, τον τουριστικό και σε άλλους πληττόμενους κλάδους θα είναι εναρμονισμένα με το ευρωπαϊκό δίκαιο.
 • Επιπτώσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο και μέτρα αντιμετώπισης: Οι οικονομικές απώλειες λόγω της εξάπλωσης του COVID-19 για τα ελληνικά ξενοδοχεία υπολογίζονται περίπου στα 522 εκατ. ευρώ σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. Οι ακυρώσεις δωματίων και η πτώση μελλοντικών κρατήσεων οδηγεί παράλληλα και στην μείωση των θέσεων εργασίας σε έναν κλάδο δυναμικό για την οικονομία της χώρας. Παράλληλα με τα μέτρα για την οικονομική ενίσχυση του ξενοδοχειακού κλάδου, προτείνεται και η θέσπιση ειδικών φορολογικών ελαφρύνσεων, όπως η μείωση του συντελεστή Φ.Π.Α., για ξενοδοχεία και εστίαση.
 • Η επίδραση της ταξιδιωτικής καραντίνας σε θέματα φορολογικής κατοικίας: Η αδυναμία μετακίνησης στελεχών ενδέχεται να επηρεάσει τον τόπο άσκησης της πραγματικής διοίκησης της εταιρείας, εφόσον τα διοικητικά στελέχη αδυνατούν να επιστρέψουν στη βάση τους λόγω της απαγόρευσης μετακίνησης. Στην περίπτωση αυτή, αν κριθεί ότι η διοίκηση της εταιρείας πραγματοποιείται τελικά στη χώρα καραντίνας, η τελευταία δύναται να θεωρήσει το νομικό πρόσωπο ως φορολογικό κάτοικο αυτής και να προχωρήσει στην επιβολή φορολογικών υποχρεώσεων. Κατά τον ίδιο τρόπο, δύναται να επηρεαστεί και η φορολογική κατοικία των φυσικών προσώπων που συμπληρώνουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο 183 ημέρες παρουσίας στην χώρα καραντίνας. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη ρυθμίσει το Ηνωμένο Βασίλειο, προβλέποντας ότι λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων, οι ημέρες υποχρεωτικής παραμονής των φυσικών προσώπων στη χώρα δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της φορολογικής τους κατοικίας. Πρόκειται για προβληματισμούς που γίνονται αισθητοί σε διεθνές επίπεδο και αναμένεται να γίνουν εντονότεροι λόγω της αμφίβολης διάρκειας των επιπτώσεων του COVID-19.
 • Κινητικότητα εργαζομένων και κίνδυνος μόνιμης εγκατάστασης για την επιχείρηση: Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιλέγουν στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως απασχόλησης, να μετακινηθούν, σε άλλη χώρα που έχει επηρεαστεί λιγότερο από τον COVID-19, ελλοχεύει ο κίνδυνος για την επιχείρηση να αποκτήσει μόνιμη εγκατάσταση στη δεύτερη αυτή χώρα και να της επιβληθούν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε στην Κίνα καθώς και σε άλλες Ασιατικές χώρες, όπου εργαζόμενοι έσπευσαν σε άλλες, πιο ασφαλείς για την υγεία τους, χώρες.
Tagged
Προσθήκη σχολίου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *